Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tinh hoa cua Th vn hi A-ten nm 2004
   2008-06-18 15:11:35    CRIonline

Guerrouj ua tai vi Nurmi

Vn ng vin in kinh ni ting Ma-rc Guerrouj tr thanh nha v ich trong ca hai ni dung chay c ly 1500 met va 5000 met sau Nurmi thc hin vao 1924. Trong ni dung thi u 1500 met, Guerrouj vt ln Lagat chng ng thng cui cung va gianh thng li. Trong ni dung thi u c ly 5000 met, anh lai anh bai nha v ich ni dung chay 10000 met Bekele. A-ten, Guerrouj con c chon lam uy vin cua Ban Vn ng vin Uy ban -lim-pich Quc t.

Taylan lp ky luc th gii

Vn ng vin c ta Th Nhi Ky cao 1 met 50, chi Taylan gianh c huy chng vang trong ni dung c ta hang 48 kg n, va lp ky luc th gii ni dung c git 97,5kg va tng thanh tich cua ni dung c git va c y la 210kg. Chi cung tr thanh n vn ng vin Th Nhi Ky u tin oat c huy chng vang -lim-pich.

1 2 3 4