Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi a bc u inh hinh
   2007-11-14 14:25:38    cri
Chin tranh th gii ln th nht xay ra t nm 1914-1918 a khin Th vn hi ln th 7 d kin din ra tai Bec-lin nm 1916 buc phai huy bo. Chin tranh a gy bp bnh cho tinh hinh quc t, Chin tranh th gii ln th nht kt thuc cha y 21 nm, thi Chin tranh th gii ln th hai a bung n vi quy m ln hn va khc lit hn. Th thao -lim-pich tranh thu thi gian ngn ngui him hoi tng i hoa binh gia hai cuc chin tranh nay, tin hanh 5 ln Th vn hi mua he va 4 ln Th vn hi mua ng a bc u hinh thanh khung va c ch vn hanh c ban cua Th vn hi.

Trong thi gian nay, t chc -lim-pich phat trin nhanh chong, s lng thanh vin Uy ban -lim-pich cac nc t 29 thanh vin trc Chin tranh th gii ln th nht ln ti 60 thanh vin, Lin oan cac mn th thao quc t ln ti 24. nm 1926, Uy ban -lim-pich quc t thanh lp Uy ban ky thut do ai din cua cac Lin oan mn th thao quc t t chc. Sau o, Uy ban -lim-pich quc t tng bc rut khoi nhng cng vic ky thut, bt u tp trung quan tm hn vao cng vic quan trong nh lanh ao, iu phi, quyt sach v.v. Th thao -lim-pich a hinh thanh h thng t chc vi ba tru ct phi hp ln nhau.

Nm 1920 s xut hin cua cach ngn -lim-pich "nhanh hn, cao hn, manh hn" la s phat trin quan trong cua t tng -lim-pich trong thi gian nay, cach ngn nay phi hp vi "iu quan trong la tham gia", a khuyn khich moi ngi tham gia th thao -lim-pich vi tinh thn tich cc.

S kt hp gia Th vn hi va khoa hoc-ky thut cung thu c tin trin quan trong, a ap dung rt nhiu ky thut tin tin nht luc o trong cac linh vc cua Th vn hi nh cng trinh kin truc, thit bi in t, vin thng-thng tin, vi du nh nm 1932 a s dung may anh hai ng kinh chup anh v ich, ln u tin s dung may tinh gi t ng va may quay phim v ich, lp t man hinh ln cng b ty s tai sn thi u, xut hin mang li cho may in t ng v.v tai Th vn hi. K t Th vn hi Bec-lin nm 1936, Ban t chc Th vn hi a quay phim tai liu hoan chinh cho Th vn hi. Luc o cung ln u tin phat truyn hinh v Th vn hi.

Nhng vn chu yu trong thi gian nay la t cach cua vn ng vin nghip d a gy nn nhiu tranh lun, nhiu vn ng vin cung vi vy bi x phat khng c thi u, vi du nh tuyn thu chay xa Phn Lan ni ting Nu-me c cac phong vin goi la "Siu nhn" tng 3 ln tham gia Th vn hi, gianh c 9 tm huy chng vi nhn tr cp nn bi coi la "vn ng vin chuyn nghip", khng c tham gia Th vn hi nm 1932. Ngoai ra, cung vi anh hng Th vn hi ngay cang to ln, m mu cua mt s th lc chinh tri hong ly Th vn hi lam phng tin chinh tri cung ngay cang l ro, vic nay cang c bit ni cm hn tai hai Th vn hi mua ng va mua he do c Quc xa di s thng tri cua Hit-le t chc vao nm 1936.