Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cac ky Pa-ra-lim-pich-1
   2008-08-27 15:07:39    cri
Th vn hi danh cho ngi khuyt tt nm 1968 Ten A-vit

L khai mac cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay din ra tai Sn vn ng cua trng ai hoc H-br Gi-ru-xa-lem ngay 4 thang 11 nm 1968, co hn 10 nghin khan gia co mt tai hin trng. Pho Thu tng I-xra-en tuyn b Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay khai mac, ca thay co 750 vn ng vin n t 29 nc tham gia.

Quy m thi u cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay co s phat trin kha ln. Mt s mn thi u mi c a vao Th vn hi danh cho ngi khuyt tt. Tt ca co 9 mn thi u nh in kinh, Bong r, bn cung, u kim, Bong B-linh trn co, Bi-a, bong ban, bi li va c ta.

Vn ng vin 25 tui n t I-ta-li-a Roberto Marson tr thanh vn ng vin xut sc nht tai Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay. Anh a tham gia mn bi li va u kim, va tt ca a gianh c 9 tm huy chng vang, trong o co 3 tm huy chng vang mn in kinh, 3 tm huy chng vang mn bi li va 3 tm huy chng vang mn u kim.

L b mac cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay din ra tai Ten A-vit chiu 13 thang 11.

Th vn hi danh cho ngi khuyt tt nm 1976 T-rn-t

Ca thay co 1657 vn ng vin n t 40 nc trong o co 253 n vn ng vin a tham gia Th vn hi danh cho ngi khuyt tt din ra tai T-rn-t Ca-na-a nm 1976. Do Nam Phi a tham gia Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay, mt s nc quyt inh rut khoi Th vn hi. ng thi, trong lich s Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ln u tin co vn ng vin cut tay chn va vn ng vin khim thi tham gia thi u.

Cng tac t chc cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ln nay tr thanh cang phc tap hn. Ngoai ra, vic cung cp n cho cac vn ng vin khuyt tt cung mang lai thach thc mi cho Ban t chc. Nhng iu nay a noi ln, cung vi s phat trin cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt, rt cn thit thanh lp mt c quan quc t giam sat va t chc Th vn hi danh cho ngi khuyt tt, iu phi cng tac gia Ban t chc cua nc ng cai va cac Lin oan th thao quc t.

Tai Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay, truyn hinh cung ln u tin a tin v thi u tai Th vn hi danh cho ngi khuyt tt, ai truyn hinh ia phng mi ngay truyn phat tin hiu chng trinh truyn hinh cho hn 600 nghin khan gia tai khu vc min nam bang Ontario. L khai mac Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay c din ra trong ting hoan h cua 24 nghin khan gia ngay 3 thang 8. L b mac c din ra ngay 11 thang 8 tai Sn vn ng cng vin ky nim mt trm nm, vi s chng kin cua 5000 khan gia, Th vn hi gianh cho ngi khuyt tt ky nay kt thuc tt ep.

Th vn hi danh cho ngi khuyt tt nm 1980 Arnhem Ha Lan

Ban t chc Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay vn inh t chc Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay vi -lim-pich nm o tai cung mt thanh ph, vi vy, k t nm 1976, Ban t chc a tip xuc vi B Th thao Lin X cu, nc ng cai -lim-pich nm 1980, xac ich ho mun t chc Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay hay khng. Sau khi khng nhn c tin phuc ap tich cc, Ha Lan a c quyn ng cai thng qua Hip hi Th thao ngi khuyt tt Ha Lan, tr thanh nc ng cai Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay. tru bi ai hi th thao ln nay, nm 1977, Ban t chc Th vn hi danh cho ngi khuyt tt a thanh lp mt Quy ring tai tr t chc Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay.

Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay din ra tai Trung tm th thao quc gia Papendal cua Arnhem, ai truyn hinh cng cng ia phng con m mt chng trinh ring cho Th vn hi ky nay giup Ban t chc huy ng vn. L khai mac cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay din ra tai Sn vn ng Papendal ngay 21 thang 6, ca thay co 12 nghin ngi tham gia l khai mac. Cng chua Margaret tuyn b Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay chinh thc khai mac. Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay a thu hut 1973 vn ng vin n t 42 nc tham gia.

Tai Th vn hi danh cho ngi khuyt tt ky nay, vn ng vin Niu Di-ln Neroli Fairhall rt xut sc va cung c tham gia Th vn hi Lt An-gi-let My 4 nm sau.

Th vn hi gianh cho ngi khuyt tt Arnhem a tng cng s phi hp gia bn oan th th thao ngi khuyt tt , ng thi thanh lp Uy ban iu phi quc t Phong trao Th thao ngi khuyt tt (ICC). n cui thp nin 80 th ky 20, Uy ban Pa-ra-lim-pich quc t (IPC) tr thanh c quan quan ly chinh thc cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt.