Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996
   2008-09-10 14:28:00    cri

Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996

Nm 1996, At-lan-ta a t chc Pa-ra-lim-pich ln th 10, y la Pa-ra-lim-pich u tin gm nhng vn ng vin khuyt tt v tri tu va c th cung tham gia. Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay co hn 4500 vn ng vin tham gia, Ban T chc ca thay a cung cp khoang 8000 bung phong cho vn ng vin va quan chc tham gia Pa-ra-lim-pich, va ca thay co 12.000 tinh nguyn vin a tham gia cng tac phuc vu cho Pa-ra-lim-pich ky nay.

Pa-ra-lim-pich ky nay a thu hut 388.373 khan gia xem thi u, trong o khan gia trong l khai mac va l b mac ln lt co 66.257 va 57.640. Ca thay co 2.088 nha bao n a tin Pa-ra-lim-pich ky nay.

Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996 cung la mt ky Pa-ra-lim-pich u tin thu hut tai tr cua cac ni th gii. Trong thi gian din ra Pa-ra-lim-pich a t chc ai hi ai biu Pa-ra-lim-pich ln th 3 lam vic trong 4 ngay, t ngay 12 n 16 thang 8, cac nha lanh ao phong trao th thao ngi khuyt tt n t khp ni th gii a trong im thao lun chu chinh tri va kinh t lin quan ti ngi khuyt tt.

Pa-ra-lim-pich ky nay khng nhng la s ua tranh v th thao, ma con a hoa nhp nhiu ngh thut cua ngi khuyt tt trong cac linh vc khac nhau. S hoa nhp cua nhng ngh thut nay khng nhng a tng cng sc hp dn cua Pa-ra-lim-pich, ma con thuc y s kt hp va phat trin gia th thao va ngh thut.

1 2 3