Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi c ai m a mau sc tn giao va dn tc
   2007-04-18 14:05:28    CRIonline
Th vn hi -lim-pich c ai co s han ch nghim ngt i vi vn ng vin. Ngi Hy Lap c cho rng -lim-pich la rt thing ling, chi co nhng ngi co dong mau chinh thng mi tn trong s nghip thing ling nay. iu nay a t ra hang loat yu cu kht khe i vi vn ng vin, bi vy vn ng vin tham gia -lim-pich c ai c ban u la cac chu n l va qui tc.

Th vn hi -lim-pich c ai mang m mau sc dn tc va tn giao, bi vy co yu cu rt nghim ngt i vi t cach cua vn ng vin. Vn ng vin phai ap ng my iu kin sau y: mt la, phai la ngi Hy Lap, cung tc la -lim-pich c ai chi co mt dn tc tham gia thi u, khng cho phep ngi dn tc khac tham gia. Th hai, phai la ngi t do cha tng pham ti. Th ba, la an ng. Th 4, phai tham gia tp hun tp trung trong 10 thang trc ngay din ra -lim-pich. Trong 10 thang tp hun, trc ht phai tp hun ia phng minh trong 9 thang, thang cui cung tp hun tai ni din ra -lim-pich va di s chi ao cua trong tai.

Trong -lim-pich c ai, nhng vn ng vin tham gia tp hun u di s giam sat va chi ao cua trong tai, ho khng c n thit ma phai n chay. Sau khi kt thuc tp hun, trong tai se tin hanh sang loc cn c theo t cht, phm cht...cua vn ng vin. Nhng ngi lot vao danh sach tham gia se c cng b trong toan xa hi. Trc khi thi u trong tai se cn dn nhng iu cn ghi nh, va t luc nay vn ng vin khng c rut khoi thi u, bng khng se bi phat vi khoan tin kch su.

Sau khi vn ng vin gianh c t cach tham gia se t chc mt nghi l trong th vn ng vin tuyn th. L tuyn th din ra trc tng Thn Dt, trong tai im danh tng vn ng vin. Trc ht do cng chung binh phm tng ngi mt, xem ho co u t cach va phu hp yu cu hay khng, nu c thng qua vn ng vin se gi canh tay phai trc tng Thn Dt, oc tn minh va tn ia phng minh, cam kt a trai qua 10 thang tp hun, se tun thu cac qui inh trong thi u.

L tuyn th m a mau sc tn giao tn tai trong thi gian dai trong lich s -lim-pich c ai nay qua thc khin cho rt nhiu vn ng vin tun thu cac qui inh, tuy nhin vn co mt s vn ng vin vi pham cac qui ch. Nhng ngi vi pham se bi phat tin va n mt trn on.

Sau l tuyn th se cng b danh sach vn ng vin. K t luc nay vn ng vin khng c rut khoi thi u vi bt c ly do gi. Th vn hi -lim-pich c ai thc cht co th noi la mt ngay l toan quc cua ngi Hy Lap.