Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vn ng vin Trung Quc ln u tin tham gia Th vn hi
   2007-10-17 15:48:21    cri
Th vn hi mua he ln th 10 din ra tai Lt-an-gi-let t ngay 30-7 n ngay 14-8 nm 1932. Tai Th vn hi ln nay, Trung Quc ln u tin c vn ng vin tham gia thi u. Vi vy, Th vn hi ln nay cung c moi ngi Trung Quc ghi nh.

Vn ng vin Trung Quc c tham gia thi u la anh Lu Trng Xun sinh vin Trng ai hoc ng Bc, cung i vi anh con co mt hng dn vin. Cho nn, trn thc t, vn ng vin Trung Quc ln u tin tham gia Th vn hi chi co mt minh anh Lu Trng Xun. Trong i ngu tham gia din hanh qua L ai ln nay, anh Lu Trng Xun ging cao c tin vao sn, trong oan phim tai liu quay vao luc o cua Uy ban -lim-pich quc t, phat thanh vin giai thich rng, 450 triu ngi a c mt ai din tham gia.

Anh Lu Trng Xun a ng ky tham gia mn chay 100 met va 200 met nam. Tai cuc thi u loai mn chay 100 met va 200 met anh Lu Trng Xun ln lt xp th 4 va xp th 6, khng gianh c quyn vao ban kt hoc chung kt. Thc ra, Anh Lu Trng Xun la mt trong nhng tuyn thu co thc lc nht tai ai hi th thao Vin ng. Cho nn, trong cuc thi u loai ca hai mn chay 100 met ln 200 met, anh u ng u trong giai oan u, cui cung chi do mt moi trn ng n tham gia Th vn hi mi bi cac vn ng vin khac vt qua, mt quyn tham gia chung kt.

S biu hin ngoan cng cua anh Lu Trng Xun a lai n tng su sc cho cac khan gia ia phng. Con cac Hoa Kiu va ngi Hoa n xem thi u tai hin trng u cam ng n ri nc mt. Lu Trng Xun n thng c ma tham gia thi u a m ra trang mi cho ngi Trung Quc tham gia Th vn hi, va co anh hng su sc i vi th thao Trung Quc noi ring va th thao chu A noi chung.

Tt ca cac cuc thi u cua Th vn hi Lt-an-gi-let k t khai mac n b mac toan b c tin hanh trong vong 16 ngay. Qua trinh thi u va ngn gon va nao nhit. Cho nn Uy ban -lim-pich quc t quyt inh, bt u t Th vn hi ln nay, thi gian din ra Th vn hi khng th vt qua 16 ngay, t o a kt thuc m hinh t chc Th vn hi theo kiu Ma-ra-tng trc kia.

Th vn hi Lt-an-gi-let ln th 10 con ln u tin a ra mt quyt inh, sau khi kt thuc mi mn thi u u lp tc t chc l trao giai, ch khng phai nh cac Th vn hi trc kia phai i ti sau khi kt thuc Th vn hi mi tp trung trao giai. Lam nh vy, co li cho cac khan gia lp tc chng kin gi phut thing ling, xuc ng nhn giai cua vn ng vin ngay trong qua trinh thi u. Trong Th vn hi ln nay con u tin thit lp buc trao giai, cac vn ng vin c giai ng trn buc cao, cac quan chc trao giai ng di. S s dung buc trao giai cung khac vi trc kia. Trong thi ky u cua Th vn hi, chinh la cac vn ng vin ng di t con nhng quan chc trao giai lai ng trn buc. S sa i chi tit nay a lam ni bt vi th chu th cua cac vn ng vin tai Th vn hi va c s dung cho ti nay.