Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 s kin u tin trong lang th thao Trung Quc
   2009-07-29 14:23:53    cri

Tai L tuyn chon cu thu mi cua Giai NBA nm 1999, Vng Tri Cht xp th 36 trong vong hai, c tuyn vao Cu lac b Dallas Mavericks. Thang 4 nm 2001, Vng Tri Cht sang My tham gia Cu lac b Dallas Mavericks, tr thanh cu thu Trung Quc u tin co mt trong Giai NBA. Bc anh trn la ngay 21 thang 2 nm 2002, Vng Tri Cht nem bong trung r trong trn u gia Cu lac b Dallas Mavericks vi Cu lac b Boston Celtics.

ai hi th thao qun nhn th gii ln u tin din ra trong th tai R-ma t ngay 6 n ngay 15 thang 9 nm 1995. Tng cng co hn 4000 vn ng vin qun i tham gia ua tranh trong 17 mn. Bc anh trn la oan Th thao Trung Quc bc vao sn.

A vn hi Bc Kinh A vn hi ln th 11 din ra tai Bc Kinh t ngay 22 thang 9 n ngay 7 thang 10 nm 1990. y la ai hi th thao tng hp quc t ma Trung Quc ln u tin ng cai. Bc anh trn la hinh anh L khai mac.

ai hi th thao thanh ph Trung Quc ln th nht din ra tai thanh ph T Nam, tinh Sn ng t ngay 23 thang 10 n ngay 2 thang 11 nm 1988. Hn 2300 vn ng vin n t 40 thanh ph tin hanh thi u 12 mn nh in kinh, bi li v.v. y la hinh anh cac trong tai va vn ng vin bc vao sn tai l khai mac di la c o nm sao php phi.

1 2