Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tiu chi cac mn Th thao -lim-pich Bc Kinh nm 2008
   2008-04-30 14:14:58    cri

Ngay 7-8-2006, ung vao thi im m ngc chi con 200 ngay se din ra -lim-pich Bc Kinh nm 2008, Ban t chc -lim-pich Bc Kinh a cng b tiu chi cac mn th thao -lim-pich Bc Kinh nm 2008.

Tiu chi cac mn th thao -lim-pich la mt trong nhng nguyn t biu tng c s cua -lim-pich, c s dung rng rai trong h thng dn ng, tiu chi va trang chi trong va ngoai cac nha sn thi u, tiu chi dn ng cho cac vn ng vin va khan gia tham gia va xem thi u trong thi gian din ra -lim-pich v.v. ng thi cac tiu chi nay con c s dung trong cac linh vc nh truyn hinh cac cuc thi u cua -lim-pich, tuyn truyn quang cao, khai thac thi trng v.v, phong phu hn s th nghim cua moi ngi i vi -lim-pich. Tiu chi th thao -lim-pich la nguyn t biu tng c s quan trong hinh thanh canh quang -lim-pich, cac tiu chi khng nhng mang tinh chc nng manh me, ma con la th tai quan trong th hin quan nim t chc -lim-pich va vn hoa cua nc ng cai.

Tiu chi cac mn th thao -lim-pich nm Bc Kinh 2008 ly ch Trin lam hinh thc c ban, kt hp hai hoa y nghia ham hinh thu vi tng hinh cua ch Giap ct va ch Kim i c Trung Quc va c im gian di cua hoa vn hin ai, phu hp yu cu d nhin, d nh, d s dung cua tiu chi th thao. Vn dung kheo leo hiu qua i choi gam mau trng va en a lam cho tiu chi cac mn th thao -lim-pich Bc Kinh th hin c im vn ng ni bt, net ep cua th thao va ni ham vn hoa phong phu, at hiu qua hai hoa va thng nht v "hinh" va "y".

Ban t chc -lim-pich Bc kinh bt u nghin cu, sang tac va binh chon tiu chi cac mn th thao -lim-pich vao thang 3-2005, a mi c quan thit k va mt s Trng ai hoc va cao ng ni ting Trung Quc tin hanh thit k va do Hoc vin my thut Trung ng va Hoc vin my thut cua Trng ai hoc Thanh Hoa phi hp thanh lp nhom sa i thit k hoan thin va sa i cac phng an c chon ra. Trong thi gian o, nhiu nha thit k, nha ngh thut, chuyn gia -lim-pich, c quan truyn hinh -lim-pich cung nh ai din vn ng vin trong va ngoai nc a nu ra y kin va kin nghi quy bau. Thang 12-2005, uy ban iu hanh Ban t chc -lim-pich Bc Kinh chinh thc ph chun phng an thit k mang tn la "net ep cua ch Trin" tr thanh tiu chi cac mn th thao -lim-pich Bc Kinh, trinh ln Lin oan cac mn th thao quc t xem xet. Tinh n cui thang 4-2006, tt ca cac lin oan cua 28 mn th thao quc t a ln lt ph chun phng an thit k tiu chi cac mn th thao -lim-pich Bc Kinh. Uy ban -lim-pich quc t a chinh thc ph chun tiu chi cac mn th thao -lim-pich Bc kinh vao thang 6-2006.