Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  in kinh n u tin bc vao Th vn hi
   2007-09-26 14:29:02    cri

Nm 1924, Uy ban -lim-pich quc t a thay i thai bao thu v vn phu n tham gia th thao, thng qua Nghi quyt cho phep cac n vn ng vin tham gia Th vn hi, y la mt bc i co y nghia lich s. Song, qua trinh nay a trai qua rt nhiu gian nan.

Luc o, phn ln phai manh cho rng, tp luyn in kinh se lam cho phai ep mt i vong lo mm mai va thn hinh thon tha y n tinh, cho nn kin quyt phan i phu n tham gia cac cuc thi u in kinh cua Th vn hi.

iu nay a gy nn s bt binh manh me cua nhng phu n yu cu c binh ng tham gia hoat ng th duc th thao. Nhiu phu n cua cac nc nh Phap, Anh, I-ta-li-a, Tip Khc va My thm chi a t chc hai Th vn hi phu n.

iu nay a khin Uy ban -lim-pich quc t cam nhn c mi e doa nht inh. Nm 1926, tai Th vn hi phu n ln th hai din ra tai Xtc-khm thu Thuy in, mt n vn ng vin nhay xa Nht a gianh thanh tich cao hn rt nhiu nam vn ng vin mn nhay xa luc o, thanh tich nay a lam chn ng manh Uy ban -lim-pich quc t.

Do lo ngai th thao phu n se khng th kim soat ni, Uy ban -lim-pich quc t quyt inh cho phep a cac mn in kinh n vao Th vn hi nm 1928, luc o chi co 5 mn nh chay 100 met, 800 met, tip sc 4x100 met, nhay cao va nem ia.

Trong mn chay 100 met mn in kinh n u tin co mt tai Th vn hi Am-xtec-am, thanh tich cua n tuyn thu gianh chc v ich la 12,2 giy, thanh tich nay a vt qua xa thanh tich cua tuyn thu nam luc o. Nhng do mt s uy vin phan i phu n tham gia Th vn hi, pht l thanh tich xut sc cua phu n. Mt s ngi thm chi c y gy nn "song gio mn chay 800 met n" trong cuc thi u tip theo.

1 2