Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  My en c Quc xa
   2007-10-24 16:25:46    CRIonline
Nm 1932, Uy ban -lim-pich quc t a ra quyt inh, gianh quyn ng cai Th vn hi nm 1936 cho Bec-lin. Trn thc t, Bec-lin tng gianh c quyn ng cai Th vn hi nm 1916, song Th vn hi o bi huy bo vi din ra Chin tranh th gii ln th nht. Sau khi kt thuc chin tranh th gii ln th nht, c lai bi trng phat cm tham gia Th vn hi do phat ng chin tranh. Cho n Th vn hi nm 1928 mi c tr lai sn thi u. Khi c gianh c quyn ng cai Th vn hi, c Quc xa con cha cm quyn tai c, song bt u ruc rich nm quyn. c Quc xa cm thu Th vn hi, cho rng ngi Giec-man la tc ngi u tu khng th cung thi u vi ngi Do-thai va ngi da en. Vi vy, mt s nc nh Phap, My noi tr phi tinh hinh phn bit chung tc trong nc c a c cai thin, nu khng ho se ty chay Th vn hi ln nay.

Cho n nm 1933, c Quc xa a gianh c chinh quyn tai c, iu nay khin Th vn hi Bec-lin ng trc mi e doa ln hn. Ting ku goi ty chay Th vn hi Bec-lin ngay cang nhiu. ng trc tinh hinh nay, nm 1934, Uy ban -lim-pich quc t a thanh lp mt Uy ban iu tra ti c khao sat xem xet Bec-lin co thich hp t chc Th vn hi hay khng. iu ang tic la, sau khi Uy ban iu tra ti c bi nhng hin tng gia di cua Hit-le bng bit. Trong bao cao trinh ln Uy ban -lim-pich quc t cua ho cho rng: Bec-lin co u iu kin t chc Th vn hi, ng thi chinh quyn Hit-le cung cam kt khng cm thu ngi Do-thai va ngi da en na. Di s anh gia sai cua bao cao nay, nm 1934, Uy ban -lim-pich quc t vn tin hanh bo phiu, thng qua nghi quyt t chc Th vn hi ln th 11 tai Bec-lin vi ty l 58/56.

Trn thc t, Hit-le vn khng h co hng th i vi Th vn hi, song nhom qun s cua Hit-l nghi nhn c hi din ra Th vn hi ph trng sc manh cua dn tc c, co th che y da tm chinh phuc th gii. Di s thuyt phuc cua nhng ngi nay, thai cua Hit-le i vi Th vn hi co s thay i to ln, Hit-le ich thn lam tng giam c Ban tr bi t chc Th vn hi Bec-lin, con ph chun ngn sach u t 20 triu mac c cho Th vn hi Bec-lin. Di bi canh nay, Bec-lin a xy dng mt sn vn ng chinh lng ly nguy nga co th cha 100 nghin khan gia cho Th vn hi vao nm 1936, con xy dng nha bi li, cung th thao, nha bong r va lang Th vn hi hoanh trang. che y s cm thu ngi Do-thai cua minh, Hit-le thm chi ng y nghi cho phep ngi Do-thai tham gia Th vn hi ln nay do Uy ban -lim-pich quc t a ra.

Song nhiu nhn si chinh nghia a lt mt na cua Hit-le, thang 6 nm 1936, tc la hai thang trc khi din ra L khai mac Th vn hi Bec-lin, ho a t chc ai hi bao v ly tng -lim-pich tai Pa-ri Phap. Tai ai hi ln nay, nhiu nc a ra thai ro rang khng sang Bec-lin tham gia Th vn hi. n thang 7, cac vn ng vin n t hn 20 nc nh Phap va Anh ti Bac-x-l-na, chun bi tham gia Th vn hi cua minh. iu ang tic la trc khi din ra L khai mac, phn t Phat-xit cua Ty Ban Nha pha hoai ai hi th thao ln nay, khin Th vn hi Bac-x-l-na khng th tin hanh.

Cui cung, Th vn hi Bec-lin a m man theo ung thi han vao ngay 1-8-1936.