Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ky tich Jesse Owens
   2007-10-31 15:45:33    CRIonline
Mc du Th vn hi Bec-lin a khai mac di my en c Quc xa va c Quc xa rt cm thu cac vn ng vin ngi da en, nhng tai Th vn hi ln nay, s biu hin xut sc cua vn ng vin ngi My da en Owens a giang n u tin vao thuyt phn bit chung tc cua Hit-le, Owens cung c moi ngi tn vinh la tia chp en.

Owens gianh c 4 tm huy chng vang tai Th vn hi Bec-lin, la ngi sao in kinh sang choi nht trong lich s Th vn hi hin ai. Anh sinh ra tai mt gia inh nng dn trng bng ngheo min nam nc My. Hi nho, Owens a th hin co nng khiu th thao vt tri, anh tng at thanh tich ngang bng ky luc th gii trong mt mn khi tham gia ai hi th thao in kinh hoc sinh trung hoc. Tai ai hi th thao sinh vin toan quc My nm 1935, Owens lp ky luc th gii trong mn nhay xa nam va ky luc nay c gi sut 25 nm. T o, tn tui cua Owens a bt u ni ting trn sn thi u in kinh th gii.

Trc khi tham gia Th vn hi Bec-lin, anh Owens con a lp ky luc th gii trong mn chay 100 met vi thanh tich 10 giy2, ky luc nay cung c gi hn 20 nm.

Tai Th vn hi ln th 11 din ra tai Bec-lin nm 1936, Owens a gianh c 4 tm huy chng vang trong cac mn chay 100 met nam, 200 met nam, nhay xa nam, chay tip sc 4x100 met nam, va a 12 ln co thanh tich ngang va lp ky luc Th vn hi trong cac cuc thi u loai, t kt, ban kt va chung kt cua 4 mn nay.

Tai Th vn hi Bec-lin, Owens a tr thanh ngi sao c khan gia mn m nht, mi khi anh xut hin tham gia thi u, la ca sn vn ng nhp trong ting hoan h nh sm dy. Ky tich cua Owens ngi lai lam cho cac thu linh c Quc xa cm thu ti tn xng tuy, t bit la trong mn nhay xa, luc o, Owens a pham quy vi dn vach tai nhng ln nhay trc, mt tuyn thu nhay xa rt ni ting cua c lun dn u, tuyn thu c nay nhit tinh hng dn Owens v phng phap tranh pham quy tai sn thi u nay. Di s hng dn cua tuyn thu c nay, Owens a ng u trong ln nhay cui cung cua vong u loai, tranh s phn bi ao thai tai vong loai. Tai chung kt, Owens cang xut sc hn gianh c huy chng vang. Trong khi o, tuyn thu c chi c trao huy chng bac. Khi Hit-le nhin thy tinh hinh nay, tc lng ln va lp tc ri khoi sn vn ng tranh bt tay va trao giai cho Owens.

Uy ban -lim-pich quc t ln an manh me trc vic nguyn thu c khng trao giai cho ngi da den. Uy ban -lim-pich quc t noi, nu Hit-le khng co s i x cng bng vi cac vn ng vin khac mau, thi Uy ban -lim-pich quc t se d bo l trao giai tai Th vn hi ln nay. Trc c chi thiu lich s nay cua Hit-le, Owens rt t nhi noi rng, anh ti Bec-lin khng phai la bt tay vi bt c ngi nao, ma la gianh huy chng vang, by gi muc ich nay a c thc hin, nhng vn khac u khng quan trong na. Anh Owens khng nhng a gianh c huy chng vang ma con gianh c chinh nghia, ao c th thao tt ep va phong nha th thao cung nh phm cht hu nghi thn thin cua anh u tr thanh thn tng cua cac vn ng vin trn th gii.

Khi anh Jesse Owens qua i nm 1980, anh c gii bao chi u My binh xet la vn ng vin xut sc nht trong th ky 20, ky nim s ong gop cua anh i vi th thao, c quan th thao My con thit lp Giai Jesse Owens khen thng nhng vn ng vin co thanh tich xut sc trong thi u.