Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 lao tng n nam trong lang bong ban th gii(II)
   2009-04-08 16:04:21    cri

Saive Jean-Michel, hin ang tham gia thi u

Thp nin 90 th ky trc, vn ng vin bong ban ni ting Bi Saive Jean-Michel la mt trong nhng nhn vt quan trong s it trong lang bong ban th gii co th i u vi cac tuyn thu Trung Quc.

Chung ta hay ngc dong thi gian tr v nm 1988, mn bong ban tr thanh mn thi u chinh thc tai Th vn hi X-un, vn ng vin Bi Saive a tham gia thi u bong ban nm o, sau o, tai mi ky Th vn hi u co mt Saive. Con -lim-pich Bc Kinh a la ln th sau anh tham gia thi u -lim-pich.

iu khin moi ngi ly lam ang tic la, cho n nay, Saive vn cha co c mt tm huy chng vang giai thi u th gii cho cuc i vn ng vin cua minh. Hin nay, Saive 40 tui vn ang hoat ng si ni trong cac giai m rng khp ni th gii. Mc du a kho i u vi cac cao thu, nhng chinh tinh thn khng t bo thi u va tran y t tin cua anh a ang thc hin li ha cua minh trong cun T truyn: Thach thc vi chc v ich, thach thc vi chinh ban thn minh.

Eloi Damien, 39 tui, hin ang tham gia thi u

Eloi nm nay sp bc vao tui 40 la lao tng bong ban Phap, tt ca tham gia 4 ky Th vn hi. iu khng may la tai ba ky Th vn hi lin sau Th vn hi Bac-x-l-na, anh u phai dng bc trc trn t kt trong ni dung anh i. Hn th na, tai -lim-pich Bc Kinh, anh a sm m nhat trong mt moi ngi.

Eloi c cac phng tin truyn thng chu u tn vinh la "chin si y nhit huyt", nhiu nm qua lun thay mt i tuyn Phap tham gia thi u vi t cach la tuyn thu s 4. Trn u trng, Eloi co y chi thi u manh me lun mang theo tinh thn chinh chin c bit cua ngi Phap. Mc du hin nay a gn 40 tui, nhng Eloi vn co mt trn u trng nh mt thanh nin, bu p khim khuyt v tui tac bng long nhit tinh say m cua minh.

Werner Schlager, 36 tui, hin ang tham gia thi u

Rt ang tic, tai Giai v ich bong ban th gii Yakohama sp ti, chung ta khng th trng thy hinh anh cua lao tng Ao nay, bi vi hai thang trc, Werner Schlager tuyn b rut khoi Giai v ich bong ban th gii vi ly do con trai minh va ra i, anh hy vong co th danh thi gian chm soc ban gai va con trai cua minh. Nhng anh ng thi cho bit, anh se khng giai ngh va se tham gia giai ng i Cup th gii din ra thang 10 tai Ao.

Schlager, nm nay 36 tui, hin nay xp th 17 trn th gii, cung la tuyn thu n nam hang u cua Ao. Trn thc t, trn u huy hoang cua Schlager la tai Giai v ich th gii sau nm trc, anh chin thng cac tay vt bong ban Trung Quc, bc ln buc nhn giai thng cao nht, tr nn ni ting.

Mc du sau o Schlager im hi lng ting mt thi gian va khng gianh c huy chng nao tai -lim-pich Bc Kinh, nhng anh vn la mt trong nhng cao thu bong ban khng th coi nhe chu u. Hin nay, thanh tich cua Schlager khng tht cao khi thi u vi cac cao thu, iu nay khng lin quan gi ti th lc, nhng kinh nghim cua lao tng nay vn la bin phap gianh thng li cua anh.

1 2