Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi c ai vi truyn thuyt thn thoai
   2007-05-09 14:59:25    cri
Th vn hi hin ai khi t chc c coi la ngay l cua th gii, vn ng vin cac nc u quan tm biu hin cua vn ng vin nc minh tai th vn hi, ng thi hoan h vi ho gianh c thanh tich xut sc, nhng t chc th vn hi c ai la hoat ng t chc cung t Thn Zeus, Thn cua mun Thn trong thn thoai Hy Lap c.

Ngun gc cua th vn hi c ai co nhiu truyn thuyt thn thoai cam ng long ngi. Co mt cu chuyn noi th vn hi c ai co lin quan vi Thn Zeus. Cha cua Thn Zeus mun truyn ngi vua cua cac Thn cho Thn Zeus, th thach Thn Zeus, xem tinh hinh th lc va tri lc cua Thn Zeus, a anh nhau vi Thn Zeus vung gn Olympia. Sau cung trong thi u Thn Zeus a gianh thng li, nhn c ngi vua cua mun Thn t trong tay cua cha. chao mng thng li vi ai nay, Thn Zeus a ra lnh moi ngi t chc hoat ng cung t trong th cho cha cua Thn c hng minh tai Olympia, trong o co biu din thi u long trong, y tc la tin thn cua th vn hi. T trong truyn thuyt nay co th thy, th vn hi c ai ky thc khng chi co thi u th thao, ma la mt phn cua hoat ng cung t tn giao, tach ri hoat ng cung t tn giao, thi th vn hi c ai la khng sao tn tai c, iu nay co khac bit v ban cht so vi th vn hi hin ai.

Tai Hy Lap c, ngoai t chc th vn hi Olympia cung t Thn Zeus ra, con co ai hi th thao lin quan n cac Thn khac.

   

Tng Thn Zeus                Tng Hera

ai hi th thao Isthmian bt ngun t mt truyn thuyt nh th nay, tai Hy Lap c th ky th 6 trc cng nguyn, mt hm, ca heo a a em be Phoenicia a bi cht ui vao b, Quc vng Corinth a cho chn em be nay tai Isthmian, ng thi t chc ai hi th thao cho em be, sau nay ai hi th thao nay lai dn dn din bin thanh ai hi th thao hin dng cho Thn bin Poseidon. ai hi th thao Isthmian t chc tai Corinth vao nm th 2 va th 4 cua mi ln th vn hi c ai, mn thi u bao gm cheo thuyn, chay, nhay, nem, ci nga cung m nhac, phn thng cua ngi gianh thng li la mt vong hoa i trn u.

Lai lich cua ai hi th thao Pythian lai co chuyn khac. Truyn thuyt Thn Mt Tri Apollo tha lnh Thn Zeus n mt ni goi la Pythian, tai o Thn a git cht con trn ln, a xy dng ni du cua Thn Delphic. Sau nay ky nim thng li cua Thn Apollo a t chc ai hi th thao tai Pythian, bn nm t chc mt ln, t chc vao nm th 3 sau th vn hi c ai. Luc u ai hi th thao Pythian chi co thi th ca va m nhac, bt u t nm 586 trc cng nguyn a tng thm cac loai thi u th thao, ngi thng li gianh c vong nguyt qu va canh cy.

Con co ai hi th thao Nemea, ai hi th thao Nemea bt u t nm 573 trc cng nguyn, t chc cach nm tai thung lung nui Nemea nc thanh Aliga, cac mn thi u co m bc, vt, ua xe nga v.v. c bit, ai hi th thao Nemea cung c m ky nim Thn lc si Heracles git cht s t c Nemea .

Ngoai ra, con co ai hi th thao t chc ky nim v cua Thn Zeus la Hera.

Theo a kinh t nc thanh ngay cang phn thinh, cung a san sinh nhiu ai hi th thao mang tinh ia phng hoc toan Hy Lap, th vn hi Olympia tc la ai hi th thao co anh hng kha ln tai toan Hy Lap. Ngi Hy Lap c cho rng Thn Zeus ng u cac Thn, rt sung kinh Thn Zeus, cung t i vi Thn cung rt trong th, bi vy th vn hi Olympia t chc cung t Thn Zeus phat trin y u va trong th nht .