Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Toan dn Ha Lan tai tr ng cai Th vn Hi
   2007-09-19 14:34:31    cri
Theo thoa thun at c vi Uy ban -lim-pich quc t, ai hi th thao -lim-pich ln th 9 nm 1928 se do thanh ph Am-xtec-am 4 nm trc nhng quyn ng cai cho Pa-ri ng cai. Mc du 4 nm trc dn chung Ha Lan ca nc mt long ng cai Th vn hi, song n khi tru bi ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 9 thi Ha Lan a xut hin nhng ting noi phan i.

Mt s nghi si a cht vn tinh ung n cua vic Am-xtec-am ng cai Th vn hi, chi trich Chinh phu khng tp trung sc lc giai quyt cac vn dn sinh bc xuc nh cai thin nha , giao thng...luc o, ma ngc lai chiu chi hang triu -la Ha Lan cho vic t chc Th vn hi. Nhng ngi phan i con noi rng s cung nhit cua th thao a lam mt i s nha nhn va thanh cao cua phu n, hn th na vic -lim-pich cho phep phu n tham gia lai cang khng phu hp vi thun phong my tuc.

Trc s phan i cua mt s nghi si, Quc hi Ha Lan a phu quyt an chun chi kinh phi cho vic t chc Th vn hi cua Chinh phu Ha Lan. an bi phu quyt a lam cho cng tac tru bi Th vn hi cua thanh ph Am-xtec-am ri vao khung hoang tai chinh nghim trong.

Trc ap lc to ln nay, Chu tich Ban t chc Th vn hi Am-xtec-am buc phai t chc, cng tac tru bi ri vao canh khn qun. Tinh hinh nay a dn n s quan tm cua dn chung Ha Lan co long t trong dn tc cao, tuyt ai a s ngi Ha Lan bay to ung h Am-xtec-am ng cai Th vn hi.

1 2