Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Biu tng cua Th vn hi ngi khuyt tt nm 2008 Bc Kinh
   2008-04-23 18:18:39    CRIonline

Biu tng cua Th vn hi ngi khuyt tt nm 2008 Bc Kinh ly s thng nht hai hoa gia tri, t, ngi lam dong chinh, hoa nhp vn t va th phap Trung Quc vi tinh thn phong trao -lim-pich ngi khuyt tt, tp trung th hin vn hoa truyn thng Trung Quc va tinh thn phong trao -lim-pich hin ai, a th hin tinh thn phong trao -lim-pich ngi khuyt tt la s thng nht hai hoa cua "tri thc, sc khoe va tinh thn", co b day vn hoa truyn thng Trung Quc su sc.

Hinh anh cua biu tng bao gm ba mau o, xanh da tri va xanh la cy hinh thanh mt ch "Chi" trong ting Trung, vi but phap cua th phap biu hin mt hinh ngi ang vn ng, ging nh mt vn ng vin th thao ang nhay vt ln phia trc, lai ging mt vn ng vin ang quay vong trn nga tay quai, th hin khai nim cua th thao. Ch "Chi" co ham y sinh ra, mai mai tn tai, cung co ham y la n ich. Hinh ch nay khuc khuyu, co ham y trai qua kho khn i ti muc ich gianh c thanh cng.

Trong mau sc ma biu tng s dung: mau o tng trng mt tri; mau xanh da tri tng trng tri; mau xanh la cy tng trng t. Ch "Chi" vi ba mau nay hinh thanh mt hinh ngi ang hoat ng, tc la "tri, t, ngi", th hin t tng "thin nhn hoa nht" cua vn hoa truyn thng Trung Quc, trinh bay quan nim ngi hin ai tun theo Phat trin quan khoa hoc, theo doi s hai hoa cua th thao, s phat trin hai hoa gia con ngi vi thin nhin, xa hi. Mau sc cua biu tng con th hin y u ba khai nim cua Th vn hi Bc Kinh. Mau o la "Trung Quc o" m a ban sc Trung Quc, th hin khai nim "Th vn hi nhn vn"; mau xanh da tri thay mt cng ngh cao, th hin khai nim "Th vn hi cng ngh cao"; mau xanh la cy ai din cho bao v mi trng, th hin khai nim "Th vn hi xanh".

Biu tng Th vn hi ngi khuyt tt nm 2008 Bc Kinh mang tn "thin ia nhn" ly ch Han lam hoa vn cho huy hiu, con biu tng Th vn hi nm 2008 Bc Kinh ly con du "du Trung Quc-Bc Kinh nhay mua" lam hoa vn cho huy hiu, hai biu tng nay u la nguyn t vn hoa in hinh truyn thng Trung Quc, m a ban sc vn hoa Trung Hoa, n y vi nhau t t tng ti phong cach ngh thut. Hai biu tng nay phi hp nhau, n y nhau, lam cho khai nim "Th vn hi nhn vn" ni bt hn, co ham y su sc, co sc biu at manh me.