Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi -lim-pich ln th 4 y trc tr
   2007-07-25 15:19:34    cri
Co ba thanh ph xin ng cai Th vn hi ln nay gm: Bec-lin Cng hoa Lin bang c; Mi-lan va R-ma cua I-ta-li-a. Uy ban -lim-pich quc t a quyt inh trao quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 4 cho thanh ph R-ma I-ta-li-a tai phin hop toan th ln th 7 nm 1904. Luc by gi ng Cu-bai-tan rt mong li dung nn vn hoa san lan cua R-ma thuc y phong trao -lim-pich phat trin. ng cho rng my ky Th vn hi trc u khng ly tng, u bi rang buc bi tin bac, do o ng mong mn quan nim vn hoa cao ca cua R-ma giup Th vn hi -lim-pich hin ai non tre nay vt qua kho khn. Mt iu chng may la sau nm 1905 I-ta-li-a lun xay ra ng t va nui la, nn kinh t bi anh hng nghim trong. Nm 1906 thanh ph R-ma xut ho a khng u tim nng tai chinh xy dng cac sn vn ng va nha thi u cho Th vn hi, cung khng u sc tru bi Th vn hi na, do o quyt inh t bo quyn ng cai Th vn hi -lim-pich ln nay.

S bo cuc cua R-ma la mt cu sc bt ng i vi Uy ban -lim-pich quc t. Bi vi chi con hai nm na la din ra Th vn hi. Do thi gian cp bach, Uy ban -lim-pich quc t gn nh a tuyt vong, bi vi luc nay chng con thanh ph nao dam ng cai Th vn hi ln nay. Trong luc Uy ban -lim-pich quc t ang au u thi co mt ngi sao mn u kim cua Anh luc o a ngoai 50 tui thay mt gii th thao Anh noi vi ng Cu-bai-tan rng: Thanh ph Lun n cua Anh co th am nhim trong trach trong luc nguy ngp nay. Uy ban -lim-pich vui mng khn xit. Thc ra, ng Cu-bai-tan cung suy nghi chi co nc Anh mi co u thc lc kinh t t chc tt Th vn hi ln nay vi thi gian tru bi khng y hai nm. S di ng khng dam xut vi Anh la vi nm 1904 a trao quyn ng cai cho R-ma, nay R-ma rut lui nu ngo y vi Lun n lai s ngi ta khng chp nhn, nao ng Lun n lai dung cam ng ra nhn ng cai trong luc nguy ngp nay. Ngi Anh y kiu hanh tin tng rng chi co ho mi co u kha nng ng cai Th vn hi -lim-pich ln th 4. Nha vua Anh luc o Et-oat th 7 a ich thn ung h vic tru bi Th vn hi ln nay.

Song iu bt ng la Chinh phu Anh khng n mt nha vua, cung khng n mt gii th thao, ho a t chi bt c s tai tr tai chinh nao cho Th vn hi -lim-pich Lun n. Chinh phu Anh luc o cho rng bo ra nhiu tin nh vy t chc Th vn hi la khng kinh t. Do o quyt inh khng tai tr cho Th vn hi ln nay.

Th vn hi -lim-pich ln th 4 cung vi vy ma ng trc nguy c pha san, Uy ban -lim-pich quc t cung tin thoai lng nan. Nao ng, din bin tinh hinh lai co s ao ngc theo chiu hng tt. Luc o Lun n ang t chc mt Hi ch mang tn: Phrng-x---Vng quc Anh. Sau khi Ban t chc Hi ch bit c hoan canh kho khn cua Uy ban -lim-pich a cam kt se tai tr tai chinh cho Th vn hi -lim-pich ln th 4. Mc du Uy ban -lim-pich khng khoi lo lng Th vn hi Lun n se i theo vt xe cua Th vn hi ln th 2 va th 3, tc chi la mt hoat ng phu cua Hi ch Th gii ma thi. Tuy vy nhng Uy ban -lim-pich quc t vn phai chp nhn vi khng con cach nao khac. Th vn hi -lim-pich ln th 4 a din ra tai Lun n theo ung thi han. Mt iu bt ng la Uy ban -lim-pich quc t phat hin Th vn hi -lim-pich Lun n rt thanh cng, vt xa d kin ban u.