Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Th vn hi danh cho ngi khuyt tt Stoke Mandeville Anh va Niu-ooc My nm 1984
   2008-09-03 09:50:16    cri

Th vn hi danh cho ngi khuyt tt Stoke Mandeville Anh va Niu-ooc My nm 1984

Th vn hi danh cho ngi khuyt tt nm 1984 c din ra tai chu u va chu My.

Cac cuc thi u tai Niu-ooc t ngay 16 n ngay 30 thang 6 ca thay a thu hut 1800 vn ng vin n t 45 nc, cung ua tranh 900 tm huy chng. Vic a tin cua cac phng tin truyn thng v Th vn hi ky nay co s t pha kha ln so vi cac Th vn hi ky trc, nhiu ai Truyn hinh va ai Phat thanh My, Anh, Ha Lan, Cng hoa Lin bang c va Thuy in v.v u a tin va truyn hinh v Th vn hi nay.

L khai mac Th vn hi ky nay din ra vao ngay 17 thang 6, Tng thng My Reagan tuyn b Th vn hi danh cho ngi khuyt tt khai mac. 13 mn thi u cua Th vn hi ky nay a thu hut hn 80 nghin khan gia n hin trng xem thi u.

Hip hi Th thao ngi cut tay chn va bai lit Anh t chc ai hi th thao ngay 22 thang 7 n ngay 1 thang 8 tai Stoke Mandeville Anh, a thu hut hn 1100 vn ng vin n t 41 nc tham gia 14 mn thi u.

L khai mac cua ai hi th thao ky nay din ra ngay 22 thang 7, Thai t Anh Charles tuyn b Th vn hi ky nay chinh thc khai mac.

Sau khi kt thuc Th vn hi, cac nha t chc nht tri cho rng, cac ky Th vn hi sau nay cn phai t chc tai mt ia im va a thanh lp Uy ban iu hanh quc t T chc Ngi khuyt tt th gii chuyn trach nhng cng vic t chc va quan ly cua Th vn hi danh cho ngi khuyt tt.

1 2 3