Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
 
• Th duc th thao Trung Quc co lich s lu dai
• Cup Bong a n th gii ln th nht
• Trung Quc va My thit lp quan h ngoai giao tron 30 nm: Bong r---khin chung ta xich lai gn nhau
• Th thao Trung Quc ln u tin c Giai ng i Lawrence
• Lich s v mn bowling
• Lich s mn Hc-cy
• Lich s mn bi li
• Lich s in kinh
• Lich s v mn bong nc
• Lich s bong bu duc
• Lich s v mn u kim
• Lich s phat trin mn Bi-a cua Trung Quc
• Lich s mn bong chay
• S phat trin mn th thao cu lng
• Lich s mn khuc cn cu
• Lich s mn qun vt
• Lich s bong chuyn
• Lich s Bong ban
• Lich s bong a
• Lich s mn bong r
• M c cua i quyn Anh Trung Quc tr thanh hin thc, t pha "s khng" v huy chng vang -lim-pich
• Lu Tng---vn ng vin lam nn ky tich trong lich s lang th thao
• Nguyn vong ln nht cua "Chu be cm c" Lm Hao
• 8 ai hi th thao -lim-pich ma nc Trung Hoa mi tham gia - III
• 8 ai hi th thao -lim-pich ma nc Trung Hoa mi tham gia - II
• 8 ai hi th thao -lim-pich ma Nc Trung Hoa mi tng tham gia - I
• Dung Quc oan---vn ng vin Trung Quc u tin v ich
• Nhng hinh anh kinh in thp sang ai la thing trong cac L khai mac ai hi Th thao -lim-pich?II?
• Nhng hinh anh kinh in thp sang ai la thing trong cac L khai mac -lim-pich
• Tin tc ngoai l tai l khai mac ai hi th thao Paralympic A-ten
• Vng Nam - vn ng vin bong ban ni ting cua Trung Quc
• N vn ng vin vi ai nht trong lich s bong ban Trung Quc---ng A Binh
• Quach Tinh TinhN hoang nhay cu Trung Quc
• Phuc Minh Ha: Vn ng vin nhay cu ni ting th gii
• Vng Nghi Phu: Vn ng vin bn sung ni ting cua Trung Quc
• Ly Ninh---vn ng vin TQ gianh c nhiu huy chng nht trong cung mt ai hi th thao -lim-pich
• ai hi th thao -lim-pich Xanh Lu-i nm 1904: Th vn hi cua ngi My
• ai hi th thao -lim-pich Pa-ri nm 1900: mt cuc thi u "tan ra"
• Nhin lai -lim-pich: ai hi th thao -lim-pich A-ten ln th nht---m ra ky nguyn mi cho -lim-pich hin ai
• Tinh thn -lim-pich vt qua bin gii quc gia
• Cha e cua phong trao th thao -lim-pich Coubertin "trong nam khinh n"
• Th vn hi bi ty chay va Th vn hi thng mai hoa co doanh thu u tin
• Vai net v ai hi Th thao Dn tc Trung Quc
• Bc Kinh hoan nghnh ban be khp nm chu lai sum hop v Bc Kinh
• "Chau Ly Nguyt a c vu chung ti vn ln-phong vn ng Hoang Keng Xuan, Trng oan Th thao Pa-ra-lim-pich Ma-lai-xi-a
• L-g th thao Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008
• Linh vt biu tng cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh: B phuc Lac Lac (le le)
• Huy hiu cua Pa-ra-lim-pich Bc Kinh nm 2008
• 16 ngay: Th gii a lam cho mt dn tc c xa mang theo c m vn xa hn
• Chuyn thm -lim-pich cua nhng "lao tng" th thao Nga
• Tre em n t khu vc bi ng t c chia se nim vui -lim-pich
• Ti va ban, lun bn nhau
• oan Th thao I-rc a vt qua mun van trc tr tham gia -lim-pich
• Cac Thng tn xa ln tp trung theo doi Th vn hi Bc Kinh
• Lang -lim-pich Bc Kinh: Nu bt nguyn t Trung Quc
• Lam cho th gii va Trung Quc ngay cang hai hoa
• Bc Kinh ngng hoat ng san xut cua cac doanh nghip gy nhim nghim trong trong thi gian din ra -lim-pich
• Th vn hi binh an, trach nhim chung cua Trung Quc va Th gii
• Bc Kinh tng bc thc hin nhng cam kt khi xin ng cai -lim-pich
• ai s Nga tai Trung Quc: Th vn hi Bc Kinh se la ngay hi th thao cua toan th gii
• "Chung ti mong mun tham gia Th vn hi tim hiu Trung Quc"
• Th vn hi la vu ai giao lu vn hoa gia Trung Hoa vi Th gii
• Th vn hi se khin th gii cang hiu Trung Quc hn
• Chuyn gia mi trng cua I-ta-li-a khng inh, vic cho rng cht lng khng khi Trung Quc cha c cai thin la sai lm
• Bc Kinh am bao khng xy ra sai sot trong cng tac y t cho Th vn hi
• Cac ca hang va siu thi ln va va xung quanh cac sn nha thi u Th vn hi Bc Kinh thc hin ty l cai tao c s khng chng ngai at 90%
• Cac sn nha thi u Th vn hi Bc Kinh khng bi anh hng cua trn ng t manh T Xuyn
• La thing -lim-pich c rc ln inh Ch-m Lung-ma
• La thing -lim-pich truyn a c m cua Trung Quc: Nhit tinh, t cng va hai hoa
• Hoat ng rc uc la s kin to ln cua Trung Quc, Vit Nam noi ring va th gii noi chung
• Nhn dn Nht bao Trung Quc ng bai nhan "Trai tim moi ngi hng ti La thing Th vn hi"
• Cng tac tru bi Th vn hi Bc Kinh khin moi ngi hai long
• Bn nguyn nhn khin moi ngi gi gm hy vong vao kinh t Trung Quc sau Th vn hi
• Cng tac tru bi mn ua nga Th vn hi Bc Kinh tin trin thun li
• Tai sao chon ngay 8-8 khai mac Th vn hi Bc Kinh
• Trng Ngh Mu: Mong L khai mac Th vn hi se mang lai s kinh ngac va vui mng cho th gii
• i tuyn nhay cu quc gia Trung Quc tng cng tp luyn v mt tm ly chun bi tham gia Th vn hi
• Cng tac tru bi Th vn hi cua cac trng ai hoc va cao ng
• Th gii sang sua cua Binh A L
• Khi nc thanh cng t chc thi u th nghim mn bi Th vn hi Bc Kinh
• Th vn hi Bc Kinh buc ti phai hoc ting Anh
• Cng vic tinh nguyn vin khin em va Th vn hi khng co khoang cach
• Miu Miu, m c c trao huy chng vang cho chc v ich Th vn hi
• Trn Li Li, Nha v ich th gii mn trt nc u tin cua Trung Quc
• Anh Xi-dn--Canh sat gin gi hoa binh dn tc Tang mong i ai din cho Trung Quc ln th hai
• Trng ua nga Th vn hi Bc Kinh
• Lm Vi Ninh, ng vin rc uc Th vn hi t nha v ich Th vn hi tr thanh nhn vin phuc vu th duc th thao qun chung
• Sn thi u bong chuyn bai bin Cng vin Triu Dng Bc Kinh
• Trung tm ua thuyn bum -lim-pich Thanh ao
• Nghin cu khoa hoc vn ng h tr tuyn thu Trung Quc
• Cng tac bao v an ninh am bao Th vn hi Bc Kinh khng xay ra s xut
• Cac tuyn thu Trung Quc tich cc chun bi tham gia Th vn hi Bc Kinh
• Mu thit k Huy chng Th vn hi ngi khuyt tt Bc Kinh cung mt trng phai vi mu thit k huy chng Th vn hi Bc Kinh
• Thi u "Bc Kinh may mn"tich luy kinh nghim quy bau cho vic t chc Th vn hi Bc Kinh
• Cng tac tinh nguyn Th vn hi cua Hng Cng rt co c sc
• Chu tich Uy ban Th vn hi ngi khuyt tt quc t Philip Craven mong ch Th vn hi ngi khuyt tt gianh c thanh cng
• Thm Dng nng cao trinh vn minh cua thanh ph nhn dip t chc Th vn hi
• Trung tm th thao -lim-pich Thm Dng th hin ba khai nim Th vn hi Bc Kinh
• Thanh ph th thao Trung Quc mong ch Th vn hi
• Trng bn ia bay Bc Kinh
• Kinh t Thanh ao tng nhanh phat trin nhanh nht nh Th vn hi Bc Kinh
• Thanh ph Thanh ao tich cc tru bi mn ua thuyn bum cua Th vn hi
• "Sao y tri"cua Nha thi u Thu
• Thanh ph Thng Hai tich cc chun bi cho cac trn thi u bong a Th vn hi
• Trung tm Th thao -lim-pich Bc Kinh
• Thanh ph Thin Tn hoan thanh cng tac tru bi Th vn hi
• Sn thi u Cng Nhn va Nha thi u Cng Nhn
• Sn nha thi u mi t u cua Th vn hi Bc Kinh c khanh thanh va a vao s dung
• Uy ban -lim-pich quc t quan tm cng tac tru bi Th vn hi cua Bc Kinh
• Thanh ph Tn Hoang ao c gng lam tt cng tac tru bi thi u bong a cua Th vn hi
• Bc Kinh n lc mit mai thc hin khai nim "Th vn hi xanh"
• Sn, nha thi u trong trng ai hoc
• Trung tm Vn hoa Th thao Ngu Khoa Tung
• Uy ban t chc Th vn hi Bc Kinh c gng bao v li ich cua cac doanh nghip hp tac
• Giao duc -lim-pich trong cac trng hoc Trung Quc rt sinh ng
• Sn, nha thi u Th vn hi trong trng ai hoc Bc Kinh
• Hoc sinh trung tiu hoc cac ia phng Trung Quc tich cc tham gia hoat ng luyn tp sc khoe
• Bc Kinh sp t chc Th vn hi thu hut anh mt cua cac nha nhip anh ni ting th gii
• Cng vin nc -lim-pich
• Cng vin rng -lim-pich
• Bc Kinh se quy pham bin chi dn ting Anh ni cng cng khi tru bi Th vn hi
• Bc Kinh tich cc lam tt cng tac bao v an ninh cho cac sn, nha thi u Th vn hi
• Sn bong mm Phong ai
• Nhng ngi phuc vu Th vn hi Bc Kinh bng nhng mon n ngon va tinh cam mn nng
• Thi u th nghim "Bc Kinh may mn "se tp dt toan din Th vn hi Bc Kinh nm 2008
• Bc Kinh c gng am bao an toan v sinh cng cng trong thi gian t chc Th vn hi
• Uy ban -lim-pich Quc t trao Giai thng "Phu n vi Th thao"nm 2007
• ai biu Quc hi Trung Quc quan tm Th vn hi nm 2008: tit kim t chc Th vn hi
• Trung Quc ra sc y manh vic toan dn luyn tp sc khoe trong nm tru bi Th vn hi
• Th vn hi se nng cao long t tin va nim t hao cua dn tc Trung Hoa
• Cng tac tru bi Th vn hi cua Bc Kinh nhn c s anh gia cao cua Uy ban -lim-pich Quc t
• Bc Kinh nh c hi tru bi Th vn hi cai thin mi trng thanh ph
• ng hm hinh vong dai 10 ki-l-met ni lin "T chim"va "Khi nc"
• i bong a n TQ ra sc chun bi Th vn hi Bc Kinh trong hoan canh kho khn
• Vic phong chng nhim khng khi se la trong im trong cng tac tru bi Th vn hi a bc vao nm then cht
• Phng tin truyn thng nc ngoai anh gia tich cc cng vic tru bi Th vn hi cua Bc Kinh
• Thanh ph Bc Kinh quang ba giao duc nhiu th ting tai cac trng ai hoc va trung hoc
• Nm 2008 thc thi 4 cng trinh ln v Th vn hi nhn vn , th hin y u tinh thn Th vn hi
• Nhng s kin ni bt v tru bi Th vn hi Bc Kinh nm 2008
• Khi ng hoat ng giao duc -lim-pich "Kt ng tm"
• Tinh nguyn vin A vn hi -ha mong mun tham gia Th vn hi Bc Kinh
• Trung Quc tao thun tin cho phong vin nc ngoai a tin v Th vn hi
• ao din ni ting cua I-ran lam phim gii thiu Bc Kinh
• Lang Th vn hi Bc Kinh s dung nng lng sach cung cp nc nong
• Tinh hinh giao thng Bc Kinh c cai thin trong thi gian Din an Trung Quc-Chu Phi tich luy kinh nghim cho Th vn hi
• Chu tich WADA noi v cng tac chng -pinh Th gii tai Bc Kinh
• S ngi ng ky phuc vu tinh nguyn cho Th vn hi va Th vn hi ngi khuyt tt Bc Kinh a t pha 210 nghin
• Mn U-su a vao Th vn hi vi t cach c bit ang ch i Uy ban -lim-pich Quc t ph chun
• Cng tac tru bi Th vn hi Bc Kinh tin trin thun li , hiu qua xa hi c th hiu bc u
• Thanh ph Thng Hai t chc thi u Quc t co xat Th vn hi
SearchYYMMDD