Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cup Bong a n th gii ln th nht
   2009-07-15 15:47:59    cri

Moi ngi u bit Cup Bong a nam Th gii a din ra t nm 1930. Nhng trong con mt cua nhiu ngi thi khai nim n a bong la mt vic rt ky la. Cho n nhng nm 80, bong a n mi c phat trin trong pham vi th gii.

T ngay 16 n 30 thang 11 nm 1991, Cup Bong a n Th gii ln th nht a chinh thc din ra tai Quang Chu Trung Quc. Nhit tinh cua ngi hm m bong a Trung Quc a lam cho Lin oan Bong a Th gii ht sc phn khi. Lin oan Bong a Th gii bit rng, ho a m mt trang s mi ht sc thanh cng.

Cup Bong a n Th gii ln th nht ca thay co 12 i tuyn, la ai din cho cac trinh bong a n cao nht n t cac chu luc trn th gii tham gia. Giai thi u trc tin chia thanh ba bang, sau khi thi u chon ra 8 i vao vong sau.

Bang A co i tuyn Trung Quc, i tuyn Na-uy, i tuyn an Mach va i tuyn Niu-di-ln. i tuyn Trung Quc a thng i tuyn Na-uy vi ty s 4:0 va thng i tuyn an Mach vi ty s 2:0. Cui cung, i tuyn Trung Quc, i tuyn Na-uy va i tuyn an Mach trong ban nay lot vao vong sau.

Bang B co i tuyn My, i tuyn Thuy in, i tuyn Bra-xin va i tuyn Nht. Bang nay c coi la th gii cua ngi My. Cui cung, i tuyn My a thng i tuyn Thuy in vi ty s 3:2. Sau o, i My lai thng i tuyn Bra-xin vi ty s 5:0. Cui cung, i tuyn My va i tuyn Thuy in trong bang nay a lot vao vong sau.

Bang C co i tuyn c, i tuyn I-ta-li-a, i tuyn Ni-gi-ri-a va i tuyn ai Bc Trung Quc. i tuyn c a thng i tuyn Ni-gi-ri-a vi ty s 4:0, thng i tuyn ai Bc Trung Quc vi ty s 3:0, thng i tuyn I-ta-li-a vi ty s 2:0. Trong bang nay, i tuyn c, i tuyn I-ta-li-a va i tuyn ai Bc Trung Quc a lot vao vong sau.

Trong trn t kt, i tuyn Na-uy, i tuyn c a ln lt thng i tuyn I-ta-li-a va i tuyn an Mach; i tuyn My a thng i tuyn ai Bc Trung Quc vi ty s 7:0; i tuyn Trung Quc lai bt ng bi thua i tuyn Thuy in vi ty s 0:1.

Trong trn ban kt, i tuyn Na-uy a gp cac i tuyn Bc u co li chi tng t, cui cung a chin thng i tuyn Thuy in vi ty s 4:1. Con i tuyn My thi thi u mt cach thun li, thng i tuyn c vi ty s 5:3.

Trn chung kt a din ra tai Sn vn ng th thao Thin Ha thanh ph Quang Chu. i tuyn Na-uy la i thu duy nht cua i tuyn My trong ca quy trinh thi u. Cho n khi sp kt thuc trn u, i tuyn My mi sut thung li i Na-uy; cui cung, i tuyn My a thng i tuyn Na-uy vi ty s 2:1, gianh chc v ich trong Giai Cup Bong a n Th gii ln th nht.

Cup Bong a n Th gii ln th nht la th gii cua ngi My. Ngoai trn chung kt ra, i tuyn My u thi u mt cach thun li, cui cung oat chc v ich.

Trc khi din ra Cup Bong a n Th gii ln th nht, i tuyn Trung Quc c ng ao khan gia t rt nhiu hy vong. y khng nhng la vi Trung Quc la nc ng cai, ma con la vi thc lc cua i tuyn Trung Quc. Th nhng, i tuyn Trung Quc bi loai ngay trong vong bang, khng thu c kt qua gi, la s bt ng ln nht trong giai thi u ln nay.