Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

Hoan ngh�nh ca�c ba�n tham gia cu��c thi "�a�i Loan �Ho�n �a�o �e�p gia�u cu�a Trung Qu��c"
Cu��c thi l��n na�y co� 10 gia�i ���c bi��t va� ca�c gia�i Nh��t, Nhi� va� Ba gia�nh cho thi�nh gia� n�m ch�u tr�n th�� gi��i. 10 thi�nh gia� gia�i ���c bi��t cu�a 10 n���c se� ����c m��i ���n Trung Qu��c th�m quan du li�ch trong m��t tu��n.
V���n ki��n th��c
• Qua� tri�nh l��a cho�n bi��u t���ng �-lim-pi�ch B��c Kinh 2008 2005-11-14
• Gia�i �a�p ba�n Phan Hoa�ng Anh v�� Qu��c ca Trung Qu��c 2005-10-05
• Gia�i �a�p ba�n Vo� Qu��c Nguy�n v�� ng���i thi��t k�� Qu��c Ky� Trung Qu��c 2005-09-26
Xem ti��p>>
B��n ti�nh ba�n
• Thi�nh gia� Vi��t Nam quan t�m chuy��n th�m Vi��t Nam cu�a t��ng bi� th� �CS Trung Qu��c H�� C��m �a�o 2005-10-31
• M��i ca�c ba�n ���n la�m quen 2005-10-10
• L��i chu�c m��ng Qu��c kha�nh Trung Qu��c ���n t�� ���t Vi��t 2005-10-03
Xem ti��p>>
Nh��ng l��i t�m s��
• Ba �i��u t�m s�� ... 2005-11-30
• Ti��t tr��i B��c Kinh- D�� ba�o trang web- ... va� nh��ng l��i t�m s�� 2005-11-28
• Chu�c m��ng Nga�y Nha� Gia�o Vi��t Nam 2005-11-21
Xem ti��p>>
Co�n n��a...co�n n��a...
• Nh��ng l��i chu�c m��ng va� nguy��n vo�ng t��t �e�p cho quan h�� Trung Vi��t 2005-11-07
• Ca�c ba�n v��n mu��n chu�c m��ng ... 2005-11-02
• Ca�m nh��n cu�a m��t s�� ba�n thi�nh gia� ���i v��i bu��i t���ng thu��t ta�i ch�� l�� khai ma�c H��i ch�� TQ-Asean l��n th�� hai va� di��n �a�n cao c��p th��ng ma�i va� kinh t�� TQ-Asean. 2005-10-26
• Tri�ch �oa�n l��i pha�t bi��u cu�a pho� thu� t���ng th���ng tr��c Vi��t Nam Nguy��n T��n Du�ng ta�i Di��n �a�n th��ng ma�i kinh t�� Vi��t -- Trung 2005-10-24
• Thi�nh gia� Vi��t Nam ti��p tu�c chu�c m��ng ta�u Th��n ch�u 6 ch�� ng���i 2005-10-17
Xem ti��p>>
�a�i Loan�Ho�n �a�o �e�p gia�uTQ
• Ca�m nh��n v�� cu��c thi "�a�i Loan � Ho�n �a�o �e�p gia�u cu�a Trung Qu��c" 3 11-23 17:26
• Ca�m nh��n v�� cu��c thi "�a�i Loan � Ho�n �a�o �e�p gia�u cu�a Trung Qu��c" 2 11-16 17:48
• Ca�m nh��n v�� cu��c thi "�a�i Loan � Ho�n �a�o �e�p gia�u cu�a Trung Qu��c" 1 11-09 16:10
More>>
T�i v��i ch��ng tri�nh ti��ng VN - CRI
• Tri�ch �oa�n ba�i vi��t "T�i v��i Ban Vi��t Ng�� CRI"  Ph��n V 2005-08-24
• Tri�ch �oa�n ba�i vi��t "T�i v��i Ban Vi��t Ng�� CRI  Ph��n IV  2005-08-17
• Tri�ch �oa�n ba�i vi��t "T�i v��i Ban Vi��t Ng�� CRI   ph��n III 2005-08-15
• Tri�ch �oa�n ba�i vi��t "T�i v��i Ban Vi��t Ng�� CRI"  ph��n II  2005-08-05
• Tri�ch �oa�n ba�i vi��t "T�i v��i Ban Vi��t Ng�� CRI"   ph��n I 2005-08-04
• T�m s�� v��i Ban Vi��t Ng��  2005-07-20
• Ti�nh ca�m cu�a ng���i con cao nguy�n VN ���i v��i Ban Vi��t ng�� 2005-07-13
• Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i pha�t thanh Qu��c T�� Trung Qu��c ma�i ma�i trong lo�ng t�i 2005-06-23
• L��i ng��n ti�nh da�i  2005-06-20
• Tu��i 55 2005-06-01
Xem ti��p>>