Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c


T�ng c���ng h��p ta�c qu��c t�� nh��m nhanh cho�ng chi��n th��ng di�ch cu�m gia c��m
TQ gia�nh ����c tha�nh t��u to l��n trong vi��c ba�o v�� di sa�n th�� gi��i
H��i nghi� u�y ban di sa�n th�� gi��i l��n th�� 28 cu�a UNESCO t�� ch��c va�o nga�y 28 ta�i tha�nh ph�� T� Ch�u ti�nh Giang T�. H��i nghi� u�y ban di sa�n th�� gi��i UNESCO m��i n�m t�� ch��c m��t l��n, h��i nghi� l��n na�y t�� ch��c t�� nga�y 28 tha�ng 6 ���n nga�y 7 tha�ng 7 ta�i tha�nh ph�� T� Ch�u. ��y la� l��n ���u ti�n TQ t�� ch��c cu�ng la� H��i nghi� u�y ban di sa�n th�� gi��i UNESCO...
Xem ti��p>>
C�u chuy��n cu��i tu��n
• TQ m�� ca�nh c��a thu��n ti��n xu��t nh��p ca�nh cho c�ng d�n 11-25 14:53
• Em be� phu�c th�� hi��n v�n hoa� r��c r�� TQ,thu�c ���y kinh t�� �-lim-pi�ch 11-18 14:30
• "C�n s��t Ha�n ng��" �a� lan ra kh��p toa�n c��u 11-11 14:50
• "C�n s��t Ha�n ng��" �a� lan ra kh��p toa�n c��u 11-11 14:47
• Ca�c ph��ng ti��n truy��n th�ng trong va� ngoa�i n���c �a�nh gia� cao chuy��n th�m cu�a chu� ti�ch n���c TQ H�� C��m �a�o 11-04 13:47
• "Qui hoa�ch 5 n�m l��n th�� 11" se� mang la�i nhi��u l��i i�ch th��c t�� cho nh�n d�n TQ 10-21 15:03
• Tri��n vo�ng h��i ch�� Trung Qu��c--ASEAN l��n th�� hai 10-07 14:54
• TQ se� co� tin vui li�n tu�c trong tha�ng 10 09-30 16:28
• N�m v�n hoa� Trung Pha�p ha� ma�n 09-23 10:06
• T��t Trung Thu truy��n th��ng 09-16 09:14
• M�n bo�ng chuy��n ba�i ca�t Trung Qu��c gia�nh ����c s�� pha�t tri��n v���t b��c 09-09 17:26
• Ca�m nh��n cu�a Tu��n Anh v�� tu��n v�n hoa� VN 09-09 16:44
• Th�ng tri kh��n c��p v�� thi��t th��c la�m t��t c�ng ta�c �a�m ba�o cho sinh vi�n n�m 2005 nh��p tr���ng thu��n l��i va� th�ng su��t 09-02 16:01
Xem ti��p>>