Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

Nh��ng n�m g��n ��y , ti�nh Giang T�y d��a va�o �u th�� �i�a ly� gia�p v��i nh��ng ti�nh mi��n ��ng va� mi��n nam Trung Qu��c pha�t tri��n cu�ng nh� �u th�� ta�i nguy�n va� gia� tha�nh s��c lao ���ng cu�a ba�n th�n , t��ng b���c �i��u chi�nh c� c��u kinh t��...
Xem ti��p>>
Ca�c th��ng gia ti�nh Tri��t Giang Trung Qu��c coi tro�ng Khu m��u di�ch t�� do Trung Qu��c �A-s�-an
Trung Qu��c va� 10 n���c A-s�-an �a� ky� "Hi��p �i�nh khung v�� h��p ta�c kinh t�� toa�n di��n Trung Qu��c-A-s�-an" ta�i h��i nghi� c��p cao Trung Qu��c-A-s�-an di��n ra tha�ng 11 n�m 2002 ...
Xem ti��p>>
Nh�n si� gi��i kinh t�� trong va� ngoa�i n���c �a�nh gia� cao kinh t�� Trung Qu��c trong n�m 2005
Kinh t�� Trung Qu��c trong n�m 2005 se� ti��p tu�c gi�� �a� pha�t tri��n bi�nh ��n va� t��ng ���i nhanh cho�ng , t�ng tr���ng kinh t�� Trung Qu��c se� co� l��i ...
Xem ti��p>>
���i s��ng kinh t��
• Pha�t tri��n nga�nh ngh�� ���c s��c la� con ����ng quan tro�ng n�ng c��p ch��t l���ng pha�t tri��n khu v��c mi��n t�y 11-30 18:23
• Vu�ng mi��n t�y Trung Qu��c xu��t hi��n n�m loa�i kinh t�� tu��n hoa�n 11-30 18:23
• Tha�nh ph�� Duy Ph���ng ti�nh S�n ��ng: C�ng nghi��p ho�a ta�o n�n huy ch��ng va�ng rau xanh 11-28 14:27
• ASEAN "m���n ����ng" H�� Nam khai tha�c thi� tr���ng n��i �i�a Trung Qu��c 11-21 16:55
Xem ti��p>>
N�ng th�n Trung Qu��c
• B��n n�m ca�i ca�ch thu�� va� l�� phi� �� H��c Long Giang Trung Qu��c �a� gia�m ga�nh n��ng g��n 100% cho n�ng d�n 09-21 15:27
• M��t ng���i ����c �a�o ta�o, ca� nha� thoa�t nghe�o 09-08 18:44
• Sa�u tha�ng ���u n�m nay thu nh��p bi�nh qu�n ���u ng���i cu�a n�ng d�n B��c Kinh �a�t 4607 ���ng nh�n d�n t�� 08-16 16:56
• Ti�nh Cam Tu�c ra s��c pha�t tri��n nga�nh n�ng nghi��p ti��t ki��m n���c 08-08 17:22
Xem ti��p>>

Tha�nh ph�� T��n Hoa�ng �a�o

R��ng pho�ng h�� tam b��c

Ca�ng Pho�ng Tha�nh
Xem ti��p>>