Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2003-11-27 18:54:56    
Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��c

cri
�a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��c-CRI tha�nh l��p nga�y 3-12-1941 la� �a�i pha�t thanh Qu��c gia pha�t so�ng ra toa�n th�� gi��i duy nh��t cu�a Trung Qu��c . T�n chi� cu�a �a�i la� t�ng th�m s�� hi��u bi��t va� ti�nh h��u nghi� gi��a nh�n d�n Trung Qu��c v��i nh�n d�n ca�c n���c tr�n th�� gi��i .

Trong nh��ng nga�y ���u tha�nh l��p,�a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��c chi� co� ch��ng tri�nh pha�t thanh ti��ng Nh��t v��i th��i l���ng 15 phu�t / nga�y . Tra�i qua 60 n�m pha�t tri��n , hi��n �a� pha�t thanh b��ng 38 th�� ti��ng n���c ngoa�i , ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c va� 4 ph��ng ng�n Trung Qu��c v��i t��ng th��i l���ng 211 ti��ng ���ng h��/nga�y . N��i dung bao g��m th��i s�� , pho�ng s�� , ca�c chuy�n ��� v�� chi�nh tri� , kinh t�� , v�n ho�a , khoa ho�c ky� thu��t ... phu� so�ng toa�n c��u .

T�� n�m 1984 , �a�i pha�t thanh Qu��c t�� l��n l���t m�� ca�c k�nh pha�t thanh ���i n��i b��ng ti��ng n���c ngoa�i . K�nh ti��ng Anh t��n s�� 91.5 m�-ga-he�c , so�ng trung 1251 ki-l�-he�c pha�t li�n tu�c 18 gi�� ���ng h�� t�� 6 gi�� ���n 24 gi�� . K�nh FM t��n s�� 88.7 m�-ga-he�c pha�t li�n tu�c 18 gi�� ���ng h�� t�� 6 gi�� ���n 24 gi�� b��ng 9 th�� ti��ng : Anh, T�y Ban Nha , A-r��p, Pha�p , ���c , Tri��u Ti�n , Nh��t , Nga va� ti��ng Qua�ng Ch�u Trung Qu��c .

�a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c co� 27 c� quan pho�ng vi�n th���ng tru� ta�i ca�c ch�u lu�c tr�n th�� gi��i va� c� quan th���ng tru� ta�i ca�c ti�nh , tha�nh ph�� , khu t�� tri� �� trong n���c va� ���c khu ha�nh chi�nh H��ng C�ng , Ma-cao , hi�nh tha�nh ma�ng th�ng tin ��� s�� .

T�� n�m 1987 , �a�i l��n l���t x�y d��ng quan h�� truy��n ti��p so�ng ho��c nghi��p vu� thu� k�nh v��i �a�i pha�t thanh cu�a m���i m��y n���c va� khu v��c nh� Anh , Pha�p , Thu�y Si� , Nga , T�y Ban Nha , Ca-na-�a , Ma-li , Bra-xin , Cu-ba , My� ...truy��n ti��p so�ng ca�c ch��ng tri�nh pha�t thanh b��ng 20 th�� ti��ng cu�a �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c t��i vu�ng b��c My� , My� la tinh , Ch�u �u , Ch�u Phi va� T�y A� . Ngoa�i ra �a�i co�n x�y d��ng quan h�� truy��n ti��p so�ng ho��c trao ���i ch��ng tri�nh v��i �a�i pha�t thanh , �a�i truy��n hi�nh cu�a r��t nhi��u n���c va� khu v��c tr�n th�� gi��i .

Hi��n nay �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c m��i n�m nh��n ����c h�n 600 nghi�n b��c th� thi�nh gi�a ���n t�� g��n 200 n���c va� khu v��c tr�n th�� gi��i . ��ng �a�o thi�nh gi�a ha�i ngoa�i �a� go�i �a�i v��i nh��ng ca�i t�n th�n m��t la� �C��u n��i giao l�u gi��a Trung Qu��c v��i n���c ngoa�i� , �K�nh ti�m hi��u Trung Qu��c m��t ca�ch nhanh , ti��n va� h��u hi��u nh��t� .

Cu��i n�m 1998 , ma�ng In-t�-ne�t �a�i pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c chi�nh th��c ra tuy�n b�� hi��n �a� pha�t tri��n tha�nh cu�m ma�ng th�ng tin �a ph��ng ti��n v��i nhi��u th�� ti��ng g��m ca�c ma�ng th��i s�� Trung v�n , ma�ng ng���i Hoa toa�n c��u , ma�ng truy��n hi�nh CRI , ma�ng ti��ng Anh , ti��ng ���c , ti��ng T�y Ban Nha , ti��ng Tri��u Ti�n , ti��ng Pha�p , ti��ng Nga , ti��ng B�� �a�o Nha va� ti��ng Nh��t c��u tha�nh . Va� n�m 2000 ����c chi�nh phu� Trung Qu��c c�ng nh��n la� m��t trong 5 ma�ng th��i s�� quan tro�ng Qu��c gia .

N�m 1999 , T��ng cu�c pha�t thanh , �i��n a�nh va� truy��n hi�nh Qu��c gia Trung Qu��c �a� ph� chu��n �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��c x�y d��ng va� cung c��p ch��ng tri�nh truy��n hi�nh th��i s�� qu��c t�� cho ca�c �a�i truy��n hi�nh �i�a ph��ng trong ca� n���c . Tha�ng 10 cu�ng n�m , �a�i �a� truy��n ch��ng tri�nh th��i s�� qu��c t�� cho ca� n���c qua v�� tinh th�ng tin Ch�u A�-2 . Ch��ng tri�nh truy��n hi�nh chu� y��u cu�a �a�i g��m ca�c chuy�n mu�c : Th�� gi��i nga�y nay , Vo�ng quanh th�� gi��i , Kinh t�� toa�n c��u , ta�p chi� th��i s�� toa�n c��u , C�ng ngh�� th�ng tin IT toa�n c��u , tu��n ba�o qu��c t�� v,v .

�a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��c hi��n co� ba t�� ba�o la� : T�� th��i s�� th�� gi��i xu��t ba�n b��ng ti��ng Trung , Ba�o ng���i ��a th� xu��t ba�n b��ng ti��ng Anh va� ba�o � Tin t��c va� H��i �m� xu��t ba�n b��ng ti��ng ���c .

Ngoa�i ra �a�i co�n co� Nha� xu��t ba�n va� C�ng ty pha�t ha�nh ca�c ��n ph��m b�ng �i�a nghe nhi�n .