Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c


Tri��n la�m tranh ���ng �a�i Vi��t Nam t�� ch��c ta�i B��c Kinh
Xem ti��p>>
Ngu��n g��c v�� T��t
T��t xu�n trong th��i c�� go�i la� "Nguy�n �a�n". Nguy�n �a�n co� nghi�a la� bu��i sa�ng ban mai ���u ti�n trong n�m. T�� th��i �n-Th��ng, mo�i ng���i coi m��i chu ky� Tr�ng tro�n, Tr�ng khuy��t la� m��t tha�ng, go�i nga�y mu�ng 1 tha�ng gi�ng la� "So�c", nga�y 15 la� "Vo�ng"...
Nha� v�n n��i ti��ng Trung Qu��c Ba Kim
�ng Ba Kim sinh nga�y 25 tha�ng 11 n�m 1904 , v��n t�n la� Ly� Nghi�u ����ng , qu� �� Gia H�ng ti�nh Chi��t Giang , la� nha� v�n c�� pha�ch cu�a Trung Qu��c .
V���n v�n ho�a
• �a�o di��n �i��n a�nh Tr��ng D��ng 11-25 14:58
• Mu�a d�n t��c "l�n rau" t�� ����ng c�� tra� ma� �i ra th�� gi��i 11-24 09:49
• Li�n hoan Ngh�� thu��t ch�u A� l��n th�� 7 t�� ch��c ta�i Ph��t S�n Trung Qu��c 11-18 15:16
• TQ thi��t l��p quy� chuy�n m�n ��� ba�o v�� ngu��n nh�n l��c ngh�� thu��t v�n hoa� 11-15 18:56
• M��t nga�y h��i �m nha�c l��n--Li�n hoan �m nha�c qu��c t�� B��c Kinh l��n th�� 8 11-11 19:20
• S�� nghi��p vi��n ba�o ta�ng Trung Qu��c pha�t tri��n tr�m n�m, thu ����c tha�nh qua� n��i b��t 11-04 15:32
Xem ti��p>>
Th���ng th��c v�n ho�a TQ
Kha�i qua�t v�� ��ng y ��ng d���c 10-27 15:06
Nha� ha�ng la�m mo�n �n n���c ngoa�i �� B��c Kinh 09-30 16:12
Ngo�c ch�u vu�ng tuy��t-Tu��n l�� v�n hoa� T�y Ta�ng TQ 07-29 15:46
Xem ti��p>>

M��t s�� di sa�n v�n ho�a va� thi�n nhi�n th�� gi��i cu�a Trung Qu��c

Nh��ng di sa�n v�n ho�a th�� gi��i cu�a Trung Qu��c

Ngh�� thu��t ki�ch bo�ng huy��n Hoa�n ti�nh Cam Tu�c TQ

V�� mu�a r��i "Ca�c con tinh ranh �� Nam C��c"
Xem ti��p>>