Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-27 15:06:44    
Khai quat v ng y ng dc

cri
Mt : Ham y cua thuc Bc

Trung Dc co nghia la thuc Bc la cach goi tng i vi Ty Dc , la tn goi chung v thuc men truyn thng cua TQ . Thuc Bc co nhng c im nh sau :

1.Xet v ni san xut , tuyt ai a s thuc Bc u xut x tai TQ .

2.Vic tim hiu va s dung thuc Bc ly ly lun ng Y lam c s , co h thng ly lun va hinh thc ng dung c ao .

3.Thuc Bc phan anh y u nhng c im v lich s , vn hoa , tai nguyn thin nhin v.v cua TQ .

Noi tom lai , thuc Bc la loai vt cht dung phong chng , cha tri va chn oan bnh cung nh hi phuc va bao v sc khoe di s chi ao cua ly lun ng Y , ong gop quan trong cho vic bao v sc khoe cua qun chung nhn dn cung nh s phat trin thinh vng cua dn tc Trung Hoa . Theo ghi chep trong Ban Thao thi c , TQ a co hn 3000 loai thuc Bc , qua chinh ly a ln ti 12 nghin 800 loai hin nay .

Hai : Ham y cua Ban Thao

Thuc Bc chu yu n t dc thin nhin hoc ch bin bng dc thin nhin , trong o k ca dc thc vt , dc ng vt , dc khoang san va mt s thuc sinh hoa . Do thuc Bc ly dc thc vt la chinh , chim trn 80% va ty l s dung dc thc vt rt ph bin , cho nn co cu noi rng " Ch dc thao loai ti a , ch dc di thao vi ban", dich sang ting Vit co nghia la trong cac loai thuc loai thao mc nhiu nht , cac loai thuc u ly thao mc lam gc . Vi th t thi xa xa a goi Trung Dc tc la thuc Bc la 'Ban Thao ' .

Ba : Ham y cua Thao Dc

Thao Dc co nghia la s thuc Bc lu truyn rng rai trong dn gian ma cha c ng dung ph bin tai cac bnh vin ng Y chinh quy , c thy thuc dn gian hay dung , phng thc bao ch cha i vao nn np hoa .

Bn : Ham y cua Trung Thao Dc

Trung Thao Dc la tn goi chung ca v thuc Bc ln Thao Dc . Qua o co th thy , Thao Dc , Trung Thao Dc vi thuc Bc va Ban Thao khng co s khac bit v ban cht , chung u c a vao khai nim thuc Bc khoi bi ln ln .

Nm : Ham y cua Dc Dn tc

Dc Dn Tc co nghia la cac loai thuc ma ng bao dn tc thiu s quen s dung , ngun Dc Dn Tc c ban ging nh Thuc Bc , la loai thuc giau ban sc y dc hoc dn tc va mang nng tinh cht khu vc , trn c s thu hut ly lun va kinh nghim hu quan cua ng Y Dc va y dc hoc nc ngoai , a c phat trin va hinh thanh dn trong thc tin , vi du nh Tang Dc < thuc dn tc Ty Tang >, Mng Dc , thuc dn tc Uy-ua Tn Cng , thuc dn tc Thai , thuc dn tc Meo , thuc dn tc Di v.v , di nhin , Dc Dn Tc va thuc Bc u la mt phn quan trong trong y dc truyn thng cua TQ .

1  2