Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c


Sinh vi�n �a�i Loan r��t mu��n ���n �a�i lu�c theo ho�c �a�i ho�c
Xem ti��p>>
Anh Lin-qian-xiek ng���i Ha�n Qu��c pha�t tri��n s�� nghi��p ta�i tha�nh ph�� Uy Ha�i Trung Qu��c. 05-04 13:41
Uy Ha�i la� tha�nh ph�� duy�n ha�i cu�a ti�nh S�n ��ng mi��n ��ng Trung Qu��c. Tha�nh ph�� na�y t��ng ���i g��n Ha�n Qu��c, ng��i xu��ng ma�y �i khoa�ng 2 ti��ng ���ng h�� la� t��i b��n ca�ng In-x�n Ha�n Qu��c...
Xem ti��p>>
Chuy�n gia may �o cho thi� tr���ng ti�u du�ng ha�ng xa xi� Trung qu��c 06-07 10:03
Ha�ng xa xi� ph��m nh� n���c hoa, ���ng h�� �eo tay nha�n hi��u n��i ti��ng, �a� qui�, qu��n a�o ���t ti��n.v.v...
Xem ti��p>>
���i s��ng xa� h��i
• Chi�nh phu� trung ��ng Trung Qu��c h��t s��c u�ng h�� s�� pha�t tri��n cu�a T�n C��ng 11-30 17:14
• Nh��ng ng���i �a�i di��n �a� m�� ra con ����ng th��ng ma�i va� b��c nhi�p c��u va�ng cho s�� pha�t tri��n n�ng nghi��p cu�a ti�nh Ca�t L�m 11-29 16:54
• C�u la�c b�� tu��i tre�--Bu��i gia�ng cu�a �a�i s�� Vi��t Nam Tr��n V�n Lu��t 11-29 14:23
• Th���ng Ha�i g�y d��ng hi�nh t���ng tha�nh ph�� s��c kho�e m��i. 11-23 10:08
• C�u la�c b�� tu��i tre� --"Trang bi�" sinh vi�n -- may nghe nha�c MP3 11-22 09:37
• Th��ng l��i chung cu�a cu��c chi��n tranh nh�n d�n th�� gi��i ch��ng pha�t xi�t --- Pho�ng v��n chi��n si� h��ng qu�n Li�n X� n�m x�a tham gia cu��c chi��n tranh Trung Qu��c ch��ng pha�t xi�t Nh��t 11-16 16:59
• C�u la�c b�� tu��i tre� --"Trang bi�" sinh vi�n -- �i��n thoa�i di ���ng 11-15 16:47
• C�ng �oa�n ca�c c��p Trung Qu��c �a� pha�t huy ta�c du�ng quan tro�ng v�� vi��c ba�o v�� quy��n l��i h��p pha�p cu�a c�ng nh�n 11-09 11:00
• C�u la�c b�� tu��i tre� --"Trang bi�" sinh vi�n -- ma�y vi ti�nh 11-08 14:51
• Xe h�i la�m thay ���i ph��ng th��c sinh hoa�t cu�a ng���i Tha�nh �� Trung Qu��c 11-04 16:50
Xem ti��p>>