Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-16 16:59:59    
Thng li chung cua cuc chin tranh nhn dn th gii chng phat xit --- Phong vn chin si hng qun Lin X nm xa tham gia cuc chin tranh Trung Quc chng phat xit Nht

cri

Nghe Online

Thng li cua ai chin th gii ln th hai khng phai la s thng li cua mt vai nc, ma la s thng li chung cua nhn dn cac nc yu chung hoa binh trn toan th gii. Cuc chin tranh chng phat xit Nht cua nhn dn Trung Quc cung la mt b phn chu yu trong cuc chin tranh chng phat xit. ng thi cuc chin tranh khang chin chng Nht a c s ung h va vin tr manh me cua nhn dn cac nc trn th gii, trong o co s tac chin vi Nht cua hng qun Lin X, gop phn cng hin quan trong i n thng li cui cung trong cuc chin tranh chng Nht cua nhn dn Trung Quc.

Phong vin ai chung ti gn y a phong vn hai chin si hng qun Lin X nm xa tng tham gia tac chin vi phat xit Nht, cung ho hi tng nhng nm thang chin u xa.

Cu Nikolay nm nay a 84 tui. Vi chin si hng qun lao thanh vi qun ham thiu tng trc khi thoai ngu nay khng nhng tham gia cuc chin tranh v quc chng phat xit c xm lc Lin X, va tac chin thm nhp vao nc c, ma con c c i tac chin vi qun Nht min ng bc Trung Quc vao thang 8 nm 1945. Cu gii thiu :

Ti tham gia chin u gn Minxc. Theo a qun i phat xit c tn cng Lin X, b i chung ti a cham tran va xy ra xung t. Theo a chin tranh ngay cang ac lit, b i chut ti rut lui ti Smolensk va Matxcva. Chung ti tham gia cuc chin u bao v Matxcva. Theo a hng qun chuyn vao phan cng chin lc, chung ti la mt b phn cua phng din qun th ba Blarut cung cac canh quan anh em khac bt u tin v phia ty, anh thng n khu vc pulus nc c. o chung ti nhn lnh ngng lai, va nhn c mnh lnh tin v phia ng.

Trai qua gn 4 nm chin u ngoan cng, hng qun Lin X a p tan cuc tn cng cua qun i phat xit c, va tin vao tac chin nc c. B i cua Anh, My va cac nc khac sau khi hoan thanh chin s cac ni nh bc Phi.v.v..., cung a b thanh cng vao ai luc chu u va m ra chin trng th 2. Theo a th lc cua bon phat xit c bi dp tt, ngay 8 thang 5 nm 1945, chin s chin trng chu u kt thuc, qun ng minh a gianh c thng li cui cung trn chin trng chu u. Luc nay bon phat xit Nht vn ngoan c chng c, cuc chin tranh chng phat xit Nht cua nhn dn Trung Quc la mt phn quan trong trong cuc chin tranh chng phat xit cua nhn dn toan th gii vn tip din.

Ngay 8 thang 8 nm 1945, cn c hip inh Yata, Lin X tuyn chin vi Nht. Cu Nikolay cung b i tin vao min ng bc Trung Quc :

Thang 6 nm 1945, n vi chung ti tun lnh t c iu n Mng C chun bi bt u tac chin vi qun phat xit Nht. Luc o hng qun Lin X t chc hn mt triu qun gm Phng din qun vin ng s 1, Phng din qun vin ng s 2 va Phng din qun Ben-can chun bi tac chin. Sang sm ngay 9 thang 8, b i chung ti vt qua bin gii Trung Quc-Mng C tin vao lanh th Trung Quc. Chung ti la b i cng trinh, phu trach vic m ng cho b i tin qun. B i chung ti ln lt giai phong Trng Xun, Thm Dng, ai Lin.v.v... Trai qua khng n mt tun l thi qun Nht tuyn b u hang. Theo chi thi cua cp trn, ti dn u 25 chin si hng qun n trc L Thun, tip nhn mt s oan qun Nht u hang.

Cu Taras lam mt chin si hng qun Lin X khac tham gia chin u vi qun Nht. Cu Taras khac vi cu Nikolay la chi tham gia tac chin vi qun Nht trong ai chin th gii ln th 2. Cu Taras noi :

Ti sinh nm 1927, khi n ra th chin ti mi 14 tui, do o khng tham gia chin u chng bon phat xit c. Nm 15 tui ti hoc Trng phao binh thiu sinh qun. Sau khi tt nghip vao nm 1944 thi chinh thc nhp ngu va vao hoc tai Hoc vin phao binh Penz. Khi ti tt nghip vao thang 6 nm 1945 thi mi 18 tui va c thng qun ham thiu uy, va c c n b t lnh qun khu Ben-can, sau o c c lam phao trng s oan phao binh 358 qun oan 39 ong qun tai Mng C. Sau khi Lin X tuyn chin vi Nht vao ngay 8 thang 8, ti cung n vi tin vao min ng bc Trung Quc tac chin vi qun Quan ng Nht, trai qua chin u trong thi gian khoang mt tun l, thi chung ti tac chin vi qun Nht thng li.

Hai chin si lao thanh qun i Lin X va cac chin hu cua ho cung vi hang ngan hang van trn th gii tham gia qua u tranh chng phat xit a gop phn cng hin cua minh cho nn hoa binh th gii. Nhn dn Trung Quc cung a anh dung chin u chng qun xm lc Nht, gop phn cng hin chng bon phat xit trn th gii, c moi ngi kinh trong.

Khi nhc n y nghia cua vic Trung Quc khang chin chng bon phat xit Nht, cu Taras noi :

ng nhin, co mt s ngi Trung Quc a trc tip tham gia qun i Lin X tac chin vi c. Nhng iu quan trong hn la Qun i phat xit Nht a bi ghim lai hoan toan chin trng Trung Quc. Nht tng nhiu ln m mu truc lin minh c va Y cung phat ng chin tranh tn cng Lin X, nhng do s thng li cua chin dich bao v Stalingrat va s n lc cua nhn dn Trung Quc, m mu nay mi khng thc hin c.

Cu Nikolay to y :

Trc khi Trung Quc khang chin thng li, Lin X ng trc s uy hip cua qun Nht khu vc Vin ng, ma sau khi Trung Quc khang chin thng li thi qun i bin gii lang ging Lin X-Trung Quc lai tr thanh bng hu. Quan h kinh t hai nc bt u mt thit, bt u hp tac cung co li. Trung Quc khang chin chng phat xit Nht thng li cung lam thay thay i to ln b cuc trn th gii. Nhng chin si hng qun lao thanh chung ti chin u min ng bc Trung Quc nm xa la rt xng ang.