Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c


Va�i ne�t v�� ta�u bay vu� tru�
Nh��ng �i��u bi� quy��t khoa ho�c trong ca�c chuy��n ra kh�i T�y D��ng cu�a Tri�nh Ho�a 07-19 13:03
Nga�y 11 tha�ng 7 v��a qua la� nga�y ky� ni��m nha� ha�ng ha�i vi� �a�i cu�a nh�n loa�i la� �ng Tri�nh Ho�a ra kh�i T�y D��ng (��n ��� D��ng nga�y nay ) tro�n 600 n�m .
Xem ti��p>>
TQ coi tro�ng vi��c ba�o v�� quy��n s�� h��u tri� tu��
V��i mu�c �i�ch ba�o v�� tha�nh qua� cu�a nh��ng ng���i lao ���ng tri� o�c , ngay t�� 100 n�m v�� tr���c , c��ng ���ng qu��c t�� �a� thi��t l��p ch�� ��� ba�o v�� quy��n s�� h��u tri� tu�� ...
Xem ti��p>>
Khoa ho�c va� ���i s��ng
• Ta�u vu� tru� co� ng���i la�i la� 'chi��c n�i ' cu�a tha�nh qua� khoa ho�a ky� thu��t mu�i nho�n 2005-11-29
• Pho�ng ta�u vu� tru� co� ng���i la�i �a�nh d��u s��c ma�nh t��ng h��p l��n ma�nh cu�a m��t n���c 2005-11-29
• Chuy�n gia dinh d���ng cho r��ng, �n hoa qua� sau b��a c�m la� s�� ng�� nh��n ��m th��c 2005-11-25
• V��n-xin pho�ng ch��ng s��t re�t m��i m� pho�ng s�� pha�n ��ng mi��n di�ch cu�a ng���i 2005-11-24
• Trung Qu��c thu ����c ti��n tri��n trong vi��c nghi�n c��u thu��c Trung y m��i ch��ng xenlul� hoa� gan 2005-11-24
• Ph��ng pha�p ba�o ch�� ��ng D���c 2005-11-22
• Nga�nh nu�i ng��a T�n C��ng la�i tr��i d��y 2005-11-18
• TQ thi� �i��m l��y "Li�n minh c�ng nghi��p" ��� thu�c ���y c�ng nghi��p pha�t tri��n 2005-11-17
• ��ng y va� ��ng D���c nh��n ����c s�� hoan ngh�nh ta�i h�n 120 n���c va� khu v��c 2005-11-15
• N�i sa�n xu��t va� thu th��p ta�i li��u ��ng D���c 2005-11-08
• S�� nghi��p ta�u vu� tru� co� ng���i la�i cu�a TQ b���c sang giai �oa�n pha�t tri��n m��i 2005-11-02
• C��i ngu��n cu�a ��ng D���c va� s�� pha�t tri��n cu�a ��ng D���c ho�c 2005-11-01
• T�n l��a va� v�� tinh cu�a TQ v��n l��p la�nh tr�n vu� tru� sau khi Ta�u vu� tru� Th��n Ch�u 6 kha�i hoa�n 2005-10-25
Xem ti��p>>