Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-15 18:56:32    
TQ thit lp quy chuyn mn bao v ngun nhn lc ngh thut vn hoa

Xin Hua
Theo Tn Hoa Xa: Gn y, b trng vn hoa TQ Tn Gia Chinh noi, TQ a thit lp quy chuyn mn bao v ngh thut dn gian, khin nhng ngi khng co vic lam hoc a t bo ngh thut truyn thng tim vic khac trong vn hoa ng ai mt ln na i ln con ng mi i sng sung tuc da vao ngh thut vn hoa truyn thng.

Khi phat biu tai Din an b trng vn hoa chu A din ra va qua, b trng Tn Gia Chinh noi, cung nh nhiu nc ang phat trin khu vc chu A, TQ cung ng trc vn lam th nao t chc nhng nhn tai ngh thut truyn thng lam nganh vn hoa. My nm gn y, TQ dn dn soan thao va hoan thin quy hoach khai thac ngun nhn lc ngh thut vn hoa, tng thm u t kinh phi, khuyn khich va ung h s chinh ly, bao v va khai thac i vi vn hoa dn gian dn tc.

 

B trng Tn Gia Chinh noi, B vn hoa TQ d kin nm 2007 t chc "Cuc hi thao khai thac ngun nhn lc vn hoa khu vc chu A", trong thi gian hi nghi, mi cac ai din cac nc chu A trao i kinh nghim, sp xp nhn vin d hi nghi tin hanh khao sat thc t i vi n vi im hinh khai thac ngun nhn lc ngh thut vn hoa TQ, va thng lng d an hp tac cung tham d cua cac nc chu A tai hi nghi.

B trng Tn Gia Chinh noi, bao v tinh a dang hoa vn hoa trong bi canh toan cu hoa, TQ a khi ng chng trinh bao v vn hoa dn gian dn tc TQ, tng cng cng tac thu thp, chinh ly, bao tn va bin soan vn hoa dn gian dn tc, c gng giai quyt tt mu thun gia bao v di san vn hoa va s phat trin xa hi kinh t.

Hin nay, TQ a xac inh 1271 c quan bao v vn vt trong im, danh muc di san vn hoa va thin nhin th gii TQ a tng ln ti 30 ni. My nm nay, TQ a tich cc tham d s hp tac quc t va khu vc v bao v di san vn hoa, va tich cc hoc tp kinh nghim tich luy cua cac nc khac trong hp tac.

B trng Tn Gia Chinh noi, chinh tri, kinh t va vn hoa phat trin ng b la tin va am bao s phat trin bn vng cua th gii, chu A va mi nc, s giao lu va hp tac vn hoa se t nn tang long ngi vng chc cho s hp tac toan din, lu dai cua cac nc chu A, tao bu khng khi vn hoa tt ep. Trong tinh hinh s hp tac vn hoa khu vc chu A tng i tut hu so vi s hp tac trong cac linh vc khac, nganh quan ly vn hoa ngh thut cac nc cn phai tng nhanh nhip , hp tac vi nhau, nhanh chong theo kip bc i tng th cua s hp tac khu vc chu A.