Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-04 13:47:44    
Cac phng tin truyn thng trong va ngoai nc anh gia cao chuyn thm cua chu tich nc TQ H Cm ao

Xin Hua

Nghe Online

Ngay 2, tng bi th Trung ng ang Cng San TQ, chu tich nc H Cm ao a kt thuc chuyn thm hu nghi chinh thc Vit Nam ri khoi Ha Ni v nc. Cac phng tin truyn thng trong va ngoai nc anh gia cao chuyn thm ln nay, cho rng chuyn thm a gn bo hn na tinh hu nghi truyn thng gia hai nc, thuc y s hp tac kinh t song phng, a quan h hai nc xa hi chu nghia lang ging ln ti cao mi.

Hang tin c a tin, oan ai biu TQ do chu tich nc H Cm ao dn u a gp cac nha lanh ao Vit Nam tai Ha Ni. Chu tich H Cm ao anh gia cao quan h hai nc va ku goi thit lp quan h gn bo hn na. Chu tich H Cm ao phat biu tai quc hi Vit Nam rng, TQ va Vit Nam nui sng lin mt dai, vn hoa tng thng, ly tng tng ng, li ich tng quan.

Thng tn xa Vit Nam a tin, tng bi th ban chp hanh Trung ng ang Cng San Vit Nam Nng c Manh noi, trong cuc u tranh giai phong dn tc va xy dng chu nghia xa hi, ang Cng San Vit Nam va ang Cng San TQ cung nh nhn dn hai nc u ra sc ung h i phng, nhn dn Vit Nam se mai mai khng qun s vin tr v t danh cho Vit Nam cua ang Cng San va nhn dn TQ trong nhng nm thang u tranh gianh c lp dn tc va xy dng t nc. Chu tich H Chi Minh va chu tich Mao Trach ng cung nh cac nha lanh ao tin bi hai nc a vun p quan h hp tac, hu nghi hai nc. Tng bi th Nng c Manh con noi, mi tinh hu nghi nay la cua cai quy bau chung cua hai bn, chung ta cn phai coi trong va gi gin quan h nay, k tha va phat huy t i nay sang i khac.

Bao "Xan-cy Sin-bun" Nht a tin, chu tich nc TQ H Cm ao thm Vit Nam, sau khi hi am vi tng bi th Nng c Manh va chu tich nc Trn c Lng, hai bn a ky nhiu hip nghi nhm y manh hp tac kinh t song phng, trong o bao gm cung nhau khai thac tai nguyn thin nhin vinh bc b. Bt u t nm ngoai, TQ a vt Nht tr thanh i tac thng mai ln nht cua Vit Nam. Cung vi quan h hai nc, c bit la quan h kinh t khng ngng phat trin, hai bn a bt u tng cng hp tac v khai thac du mo trn bin ng. Co th d kin, sau nay quan h hai nc Trung-Vit se gn bo hn. Nm ngoai kim ngach thng mai gia hai nc at ti 7,2 ty -la My, d tinh nm nay se at 8,2 ty -la My, nm 2010 se vt qua 10 ty -la My.

"Bao Mt Tri" Hng Cng a tin, chuyn thm Vit Nam cua chu tich H Cm ao a d inh t lu va lam nhiu cng tac chun bi. Tai khu vc ng Nam A, Vit Nam la nc duy nht va tip giap vi TQ trn t lin, va co bin gii chung trn bin, iu nay chng to Vit Nam la nc lang ging c bit cua TQ. Chuyn thm cua chu tich H Cm ao ln nay la c sp xp theo b cuc xung quanh va tinh hinh quan h chin lc quc t.

"Thi bao tai chinh" Anh a tin, TQ a ng y cho Vit Nam vay nhiu khoan tin dung xy dng mt loat d an cng trinh. Chuyn gia Hoc vin Quc Phong -xtry-lia cho rng, cac d an nay se thuc y quan h hai nc gn bo hn. Trong tun va qua, hai nc Trung-Vit a i n hip nghi tin hanh tun tra chung gia hai qun hai nc, quan h an ninh gia hai nc c cai thin, khin quan h kinh t hai nc c tng cng hn na.

Hang thng tin AP My a tin, nhim vu chinh trong chuyn thm cua chu tich nc H Cm ao ln nay la m rng quan h thng mai ang phat trin nhanh chong gia hai nc lang ging. Vit Nam coi nc lang ging TQ la mu mc v phat trin kinh t.