Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-21 15:03:12    
"Qui hoach 5 nm ln th 11" se mang lai nhiu li ich thc t cho nhn dn TQ

cri

Nghe Online

Hi nghi toan th ln th 5 Ban chp hanh Trung ng ang cng san Trung Quc khoa 16 va b mac tai Bc Kinh a xem xet va thng qua "Kin nghi cua Trung ng v Quy hoach 5 nm ln th 11 phat trin kinh t-xa hi Trung Quc". "Qui hoach 5 nm ln th 11" la mt Qui hoach quan tm dn sinh. Trong 5 nm ti, cung vi kinh t xa hi quc dn phat trin nhanh chong, i sng nhn dn TQ se co nhiu bin i.

Mt la, t phat trin n phat trin mt cach khoa hoc mang lai li ich cho nhn dn cang nhiu hn va ph bin hn. Trong 27 nm cai cach m ca n nay, ca th gii u chng kin bc nhay vot cua kinh t TQ va bin i ln cua i sng nhn dn TQ. Nhng trong khi phat trin kinh t, m hinh phat trin cua mt s ia phng xut hin vn mi va san sinh mt loat mu thun xa hi mi. Cac chuyn gia nu ro, t "phat trin" n "phat trin mt cach khoa hoc", tc la phai xoa bo cac nhn t khng khoa hoc trong qua trinh phat trin, un nn muc ich phat trin, t tng trng kinh t n thun chuyn sang quan tm va cai thin dn sinh.Thi ky "5 nm ln th 11" va la thi ky then cht cai cach phat trin, va la thi ky quan trong gi gin xa hi n inh. Di bi canh nay, vic thc hin quan nim phat trin khoa hoc ngi dn c chia se cang nhiu hn nhng thanh qua phat trin la co y nghia v cung to ln.

Hai la, t mt s ngi giau ln trc n moi ngi cung nhau giau co. My nm gn y, khoang cach ty l GDP binh qun gia min ng vi min Trung va min Ty vn khng ngng tng ln.Trong thi ky "Qui hoach 5 nm ln th 11", nha nc se iu chinh ch phn phi thu nhp quc dn va kt cu chi ngn sach quc gia, xy dng h thng ung h va bao h nng nghip. Sau nay chinh phu Trung Quc se tng thm ngn sach cho nng thn, nng nghip va nng dn, mc tng u t se cao hn mc tng thu ngn sach thng xuyn. Cac bin phap chin lc nh phat trin min Ty, chn hng vung ng Bc va thuc y s tri dy cua vung min Trung se tng nhanh nhip bc phat trin tin kip vung duyn hai min ng.

Ba la, vic lam se nhiu hn va h thng bao am kin toan hn. Hin nay, TQ a bc vao thi ky dn s trong tui lao ng tng cao. Theo d tinh cua Vin khoa hoc xa hi TQ, nm 2006 con s nay se ln ti inh cao nht. Trong vai nm ti, mi nm tng thm 10 triu lao ng thanh thi, ngoai ra con co 14 triu ngi nghi vic do iu chinh c cu. Bt u t nm 2002, TQ thc thi chinh sach vic lam tich cc va thu c thanh qua ro rt. Hin nay, cac nganh hu quan ang tich cc khao sat iu tra, tip tuc ap dung chinh sach co hiu qua trong thi ky "Qui hoach 5 nm ln th 11", hn na cai tin va hoan thin theo tinh hinh mi. Phong vin c bit, d tinh trong thi "Qui hoach 5 nm ln th 11" TQ se tao thm 45 triu vic lam mi.

Bn la, thc hin tng lai tt ep cua nng thn mi xa hi chu nghia. Cac chuyn gia nu ro, vic xy dng nng thn mi xa hi chu nghia la nhim vu lich s quan trong trong tin trinh hin ai hoa cua TQ. Trc ht phai y manh cng nghip thuc y nng nghip, thanh thi thuc y nng thn, ung h nng nghip va phat trin nng thn, bng moi cach tng thu nhp cho nng dn. Th n la su sc toan din cuc cai cach nng thn, lam sng ng kinh t nng thn thng qua cai cach thu va l phi.

Nm la, mc an toan i sng cua nhn dn c nng cao hn nhiu. Trung ng ang va Quc Vu Vin TQ ht sc coi trong cac vn nh an ninh mi trng, an toan v sinh thc phm va an toan tri an, iu nay a th hin ro rt trong kin nghi v "Qui hoach 5 nm ln th 11". Chung ta tin rng, co nc sach tiu dung, co bu khng khi trong sach, co thc phm yn tm la nguyn vong chung cua nhn dn TQ, cung la muc tiu cng tac cua ang va chinh phu TQ.