Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-28 15:49:48    
Tng cng hp tac quc t nhm nhanh chong chin thng dich cum gia cm

Xin Hua

Nghe Online

Hin nay, cac khu vc chu A, chu u va My La Tinh ln lt xut hin dich cum gia cm. Nhiu nc va khu vc trn th gii ti tp bao ng cum gia cm, a ra cac bin phap phong chng dich cum gia cm ly lan. Gn y nhiu T chc khu vc ln lt triu tp hi nghi thao lun cac vn nh lam nh th nao ng i co hiu qua s ly nhim gia ng vt, phong nga con ngi bi ly nhim cung nh phong nga vi-rut cum gia cm t bin. Nhiu nc va T chc a cm nhp khu gia cm sng hoc san phm gia cm t cac nc hoc khu vc xy ra dich cum gia cm, ap dung bin phap tng cng kim dich i vi chim hoang da va gia cm. Ngoai ra, nhiu chinh phu va c cu cung tng cng vic nghin cu v thuc men va vc-xin hu quan.

Nhng, i mt vi cum gia cmbnh truyn nhim vi-rut mang tinh nguy him cao nay, khng th c kim soat hoc phong chng bng sc lng mt nc hoc mt T chc nao o. Mun khin mi nguy hai cua cum gia cm giam ti mc thp nht, s hp tac quc t la con ng duy nht. Theo tinh hinh hin nay, cac chuyn gia cho tng, it nht co 3 nhn t han ch vic con ngi nhanh chong chin thng dich cum gia cm.

Trc ht, lam sao theo kip s bin i cua dich cum gia cm. Hin nay, nhiu nc bc ban cu sp hoc a bc vao mua ng, vy nhiu loai chim cn phai di c. Cac loai chim di c nay co le mang theo vi-rut cum gia cm H5N1, t chu A va chu u bay sang chu Phi. Nhng chu Phi, vi con ngi tip xuc nhiu vi gia cm, nn rt co th tr thanh ni nay sinh cum gia cm. Tuy hin nay chu Phi cha xut hin dich cum gia cm, nhng do iu kin y t cng cng tng i kem, mt khi xy ra cum gia cm, hu qua se rt nghim trong. Cac T chc quc t, trong o bao gm T chc y t th gii va T chc lng thc nng nghip LHQ ht sc coi trong vn nay, ho ku goi cng ng quc t giup cac nc chu Phi giam sat tinh hinh chim hoang da va gia cm, cung nh cai thin nng lc kim nghim vi-rut cum gia cm nhm phong chng xut hin dich cum gia cm quy m ln.

Th hai, lam nh th nao i x dich cum gia cm mt cach khoa hoc va ly tinh. Nhm vao tinh hinh nhiu cng dn cua cac nc Lin minh chu u ua nhau mua vc-xin cum gia cm, Trung tm d phong va khng ch bnh Lin minh chu u nu ro, tinh nguy him ma con ngi bi ly nhim vi-rut cum gia cm rt nho, moi ngi khng cn lam dung vc-xin cum gia cm. Mt s chuyn gia bay to, tich cc d phong la thai co trach nhim cho cng chung, nhng khuych ai tinh nguy him v cn c se gy nn s hoang mang khng cn thit trong cng chung.

Th ba, lam th nao hp tac ng i dich cum gia cm. Trong o k ca chinh phu cac nc, cac t chc va c quan quc t cung nh nhn dn cac nc, Tt nhin cung bao gm cac cng ty va nha kinh doanh thuc men vc-xin lin quan. Hin nay mt s nc, c bit la cac nc chu u a xut hin tranh mua tich tr thuc men cum gia cm. Nhng, ung nh mt s nc chu Phi khng chiu mua thuc chng HIV/T, nhn dn nhiu nc khng chiu mua thuc chng cum gia cm vi gia qua t, cac cng ty dc phm cn phai chiu c toan cuc, m rng san lng thuc men, ha thp gia ca.

Hin nay, mi e doa cum gia cm a tr thanh mt vn toan cu, chi co tng cng hp tac va iu phi gia cac nc trn th gii, mi co th lam cho cng tac d phong tr thanh co hiu qua.