Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

Tri�nh Y Ki��n

Ch�u Du D�n

Ch�u Ki��t Lu�n
Xem ti��p>>

Chung H�n ���ng

Tr��ng �i�nh

D��ng Cung Nh�
Xem ti��p>>

����ng ngh�� thu��t
• Anh L��ng Tri��u Vi� : Chi� mong h���ng thu� ni��m vui trong di��n xu��t 2005-04-27
• Cu�ng l��i li�n ti��p s��m vai di��n trong ba b�� phim Holly Wood 2005-04-20
• Di��n vi�n n��i ti��ng Trung Qu��c B��c T��n H�n �ang co� k�� hoa�ch nh��n l��i la�m gia�o s� 2005-03-23
• �a�o di��n ng���i �e�p T�� Ti�nh L�i 2005-03-16
• Cu��c ���i t��i �e�p nh�ng khi��m khuy��t cu�a "Quan �m nghi�n tay" �a�i L�� Hoa (Ph��n Hai) 2005-03-09
• Cu��c ���i t��i �e�p nh�ng khi��m khuy��t cu�a "Quan �m nghi�n tay" �a�i L�� Hoa (Ph��n m��t) 2005-03-02
Xem ti��p>>
Ta�c ph��m hay
• Ta�n v�n : Tr��m m��c 2005-08-17
• Ta�n v�n: No�i chuy��n 2005-08-10
• V��ng tr�ng sa�ng to�   Ph��n hai 2005-06-15
• V��ng tr�ng sa�ng to�       Ph��n m��t 2005-06-08
• Ta�n v�n :Bu�ng tay 2005-05-18
• B��c t���ng ti�nh th��ng 2005-02-23
Xem ti��p>>
Trang th�ng tin
• Hoa�t ���ng li�n hoan "He�n nhau ta�i B��c Kinh" l��n th�� 5 2005-05-25
• Mu�a h��i di��n S�n kh��u Qu��c t�� B��c Kinh ra m��t c�ng chu�ng 2005-04-13
• Tri��u Vi s��m vai chi�nh trong b�� phim truy��n hi�nh
"M�y kho�i Kinh Hoa"
 2005-03-31
• M��t s�� nha�c cu� D�n t��c Trung Qu��c---Ph��n 2 2005-01-27
• Gi��i thi��u nha�c cu� d�n t��c Trung Qu��c---Ph��n 1 2005-01-19
Xem ti��p>>