Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c


H� �i�n
Xem ti��p>>
Tua du li�ch b��ng xe ch�� kha�ch t�� B��c Kinh ���n Th���ng Ha�i va� t�� B��c Kinh ���n T�y An
Hai tua du li�ch b��ng xe kha�ch ma� du kha�ch n���c ngoa�i r��t �a thi�ch khi ���n du li�ch ta�i TQ. �o� la� tua du li�ch b��ng xe ch�� kha�ch t�� B��c Kinh ���n Th���ng Ha�i va� t�� B��c Kinh ���n T�y An...
Tr�ng sa�ng ���m sen-- c��a ha�ng mo�n �n chay n��i ti��ng B��c-Kinh
V�n ho�a �n chay cu�a TQ li�ch s�� l�u da�i, b��t ���u t�� 1500 n�m tr���c, phong tu�c �n chay �a� lu�n lu�n ����c thi�nh ha�nh...
H���ng d��n du li�ch
• Ng�i tha�nh nho� Bi�nh Dao 11-24 14:02
• Khu Tha�ch L�m Va�n Thi�nh cu�a tha�nh ph�� Tru�ng Kha�nh �� mi��n t�y TQ 11-17 14:16
• Tua du li�ch tr�n con ����ng t� lu�a 11-10 15:20
• Tha�nh ph�� h��p d��n: Qua�ng Ch�u 11-08 12:31
• T�n C��ng �ang tr�� tha�nh �i��m ���n du li�ch v��i ti��m n�ng l��n nh��t TQ 11-02 16:50
• Va�i ne�t v�� tha�nh ph�� Th���ng Ha�i Trung Qu��c 11-02 13:53
• Tha�nh ph�� h��p d��n: B��c Kinh 10-27 15:06
• Th��a ���c, m��t th��ng ca�nh nghi� ma�t cu�a hoa�ng ��� tri��u nha� Thanh TQ 10-27 09:51
• Nam T��m - thi� tr��n nho� tr�n ���ng b��ng Ha�ng Gia H�� 10-20 14:26
• Ca�m thu� v�� ��n-Hoa�ng 10-13 15:18
• Khu phong ca�nh h�� Ha Na S� �� phi�a b��c T�n C��ng TQ 10-06 16:36
• Tua du li�ch b��ng xe ch�� kha�ch t�� B��c Kinh ���n Th���ng Ha�i va� t�� B��c Kinh ���n T�y An 09-29 18:53
• Phong ca�nh t��i �e�p cu�a h�� Thanh Ha�i. 09-22 13:32
Xem ti��p>>

Khu�n vi�n nha� ho� Cao

� Tr��n (2)

� Tr��n
Xem ti��p>>