Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
• Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm My v n Bc Kinh 2009/09/26
• Trung Quc a ap dung thai rt co tinh thn trach nhim trong vn ty gia hi oai cua ng Nhn dn t 2009/09/26
• Lp trng cua cac nc ang phat trin tai Hi nghi Cp cao Pit-xbc Nhom G-20 2009/09/26
• B mac Hi nghi Cp cao Nhom G-20 tai Pit-xbc 2009/09/26
• Chu tich Trung Quc H Cm ao kt thuc chuyn cng du ti My ln ng v nc 2009/09/26
• B trng Ngoai giao Dng Khit Tri noi, thuc y "Hip c cm th nghim hat nhn toan din" sm co hiu lc co y nghia hin thc quan trong 2009/09/25
• B trng Tai chinh My Ght-n noi, Hi nghi cp cao Pit-xbc co trin vong i n nht tri v thi gian biu cu th cai cach h thng tai chinh quc t 2009/09/25
• My tuyn b, cai cach h thng giam sat quan ly tai chinh la vn quan trong nht cua Hi nghi cp cao G20 Pit-xbt 2009/09/25
• Cng ng quc t anh gia cao bai phat biu quan trong cua Chu tich H Cm ao 2009/09/25
• Khai mac Hi nghi cp cao Hi ng Bao an v khng ph bin va giai tr vu khi hat nhn 2009/09/25
• Nhng ngi biu tinh phan i Hi nghi cp cao Pit-xbc G-20 xay ra xung t vi canh sat 2009/09/25
• Lanh ao mt s nc va t chc quc t n Pit-xbc tham d Hi nghi cp cao G-20 2009/09/25
• Chu tich H Cm ao phat biu tai Hi nghi cp cao khng ph bin va giai tr vu khi hat nhn cua Hi ng Bao an 2009/09/25
• Chng trinh lng thc Lin Hp Quc mong Hi nghi Cp cao Nhom 20 nc quan tm vn oi ngheo 2009/09/24
• Trung Quc chuc mng ba I-ri-na B-c-va c c lam ng vin Tng Giam c UNESCO khoa ti 2009/09/24
• Chu tich H Cm ao d va oc tham lun quan trong tai phin thao lun chung ai hi ng LHQ khoa 64 2009/09/24
• Chu tich ai hi ng Lin Hp Quc khoa 64 nhn manh vai tro cua chu nghia a phng trong giai quyt khung hoang toan cu 2009/09/24
• Khi ng d an hp tac u tin v thich ng bin i khi hu gia Trung Quc va cac nc phat trin 2009/09/24
• Tng thng I-ran noi, c cu quc t hin nay cn phai "co s cai t tn gc" 2009/09/24
• Chu tich Trung Quc H Cm ao tip Tng thng Han Quc Li Ming Bc 2009/09/24
• Tng thng -ba-ma ku goi cac nc ap dung chinh sach tip xuc  2009/09/24
• Chu tich H Cm ao hi kin Tng thng Nga 2009/09/24
• Khai mac phin hop thao lun chung cua ai hi ng Lin Hp Quc khoa 64 2009/09/24
• Nguyn thu quc gia Trung Quc phat biu bai noi quan trong tai ai hi ng Lin Hp Quc 2009/09/24
• Trung Quc se phat huy vai tro tich cc va mang tinh xy dng trn vn bin i khi hu 2009/09/23
• Chu tich H Cm ao tip kin Tng thng Nam Phi Du-ma 2009/09/23
• Lanh ao cac nc trinh bay lp trng v vn bin i khi hu 2009/09/23
• Trung Quc tich cc thc hin 6 bin phap vin tr i ngoai nhm thuc y thc hin Muc tiu Phat trin Thin nin ky 2009/09/23
• Tng thng My ku goi Pa-le-xtin va I-xra-en "tin bc v phia trc" 2009/09/23
• Lin Hp Quc t chc Hi nghi cp cao v bin i khi hu 2009/09/23
1 2

Not Found!(404)