Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Chu tich H Cm ao kt thuc chuyn thm My v n Bc Kinh
   2009-09-26 18:55:39    cri
Theo tin ai chung ti: Sau khi tham d mt loat hi nghi cp cao din ra tai My, ti 26, Chu tich Trung Quc H Cm ao a ap chuyn c v n Bc Kinh.

Chu tich H Cm ao a ti My ngay 21 thang nay. Trong thi gian My, Chu tich H Cm ao ln lt tham d Hi nghi Cp cao Lin Hp Quc v bin i khi hu, Phin hop thao lun chung cua ai hi ng Lin Hp Quc khoa 64 va Hi nghi Cp cao Hi ng Bao an v ngn nga ph bin va giai tr vu khi hat nhn din ra tai Tru s Lin Hp Quc Niu-ooc, va Hi nghi Cp cao cac nc phat trin va cac nc mi ni G-20 din ra tai Pit-xbc, ln lt co cac bai phat biu, trinh bay lp trng cua Trung Quc i vi cac vn nong hi toan cu hin nay nh bin i khi hu, phong nga ph bin vu khi hat nhn, khung hoang tai chinh quc t, v.v .