Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  B mac Hi nghi Cp cao Nhom G-20 tai Pit-xbc
   2009-09-26 14:58:13    cri

 

 

Theo tin ai chung ti: Sau hai ngay lam vic, ngay 25, Hi nghi Cp cao ln th 3 Nhom G-20 a b mac tai Pit-xbc, My. Trong tuyn b sau hi nghi, nha lanh ao cac nc nht tri bay to hi nghi cp cao ln nay a thu c thanh cng to ln. Tuyn b vit, nha lanh ao cua cac nc tham d hi nghi bay to s lac quan de dt i vi tinh hinh kinh t hin nay, cho rng trong khi kinh t th gii co chiu hng n inh vn khng th rut ra chng trinh kich thich kinh t mt cach qua sm, nh vy mi co th bao am cho kinh t toan cu phat trin n inh.  

1 2