Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

• Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c
Hoan ngh�nh ca�c ba�n l�n ma�ng ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c do Phi Y��n va� Hu�ng Anh h���ng d��n.
Va�i ne�t kha�i qua�t v�� ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c
Ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c l��y �m B��c Kinh la�m ti�u chu��n, l��y ti��ng ph��ng b��c la�m n��n ta�ng, l��y v�n ba�ch thoa�i hi��n �a�i la�m qui pha�m ng�� pha�p...
Ho�c ti��ng ph�� th�ng Trung Qu��c
• C�u no�i th���ng du�ng 110 10-27 14:15 • C�u no�i th���ng du�ng 109 10-27 14:13
• C�u no�i th���ng du�ng 108 10-27 14:12 • C�u no�i th���ng du�ng 107 10-27 14:11
• C�u no�i th���ng du�ng 106 10-27 14:10 • C�u no�i th���ng du�ng 105 09-23 15:17
• C�u no�i th���ng du�ng 104 09-23 15:15 • C�u no�i th���ng du�ng 103 09-23 15:08
• C�u no�i th���ng du�ng  102 09-23 15:05 • C�u no�i th���ng du�ng 101 09-23 15:01
• C�u no�i th���ng du�ng 100 08-17 15:47 • C�u no�i th���ng du�ng 99 08-17 15:46
Xem ti��p>>
T�m s�� cu�ng ba�n
• Nh��n tin: 2005-05-01
• T�m s�� cu�a ba�n Tr��n V�n Quy�, xo�m Khang Ninh, xa� Tr��c C���ng, huy��n Tr��c Ninh ti�nh Nam �i�nh. 2005-05-01
• T�m s�� cu�a ba�n Hoa�ng Ngo�c Tu�ng, xo�m Na� Ca�ng, xa� B��c B��,huy��n Pa�c N��m, ti�nh B��c Ca�n. 2005-05-01
• T�m s�� cu�a ba�n �a�o Thanh Ti�nh 2004-09-29
• T�m s�� cu�a ba�n Tr��n V�n Nhu�p 2004-09-20
Xem ti��p>>
M��i ba�n ha�t theo t�i
• S�� hi��n d�ng cu�a ti�nh y�u 2005-08-23
• Ng���i t��t tro�n gi��c m��ng �e�p 2005-05-01
• Ng���i t��t bi�nh an su��t ���i 2005-01-18
• Th���ng xuy�n v�� th�m cha me� 2004-12-27
Xem ti��p>>
Nguy��n Ha� L��c ta�i V�n Nam
• Nguy��n Ha� L��c ta�i V�n Nam - 3 2005-03-01
• Nguy��n Ha� L��c ta�i V�n Nam - 2 2005-02-28
• Nguy��n Ha� L��c ta�i V�n Nam - 1 2005-02-28
Xem ti��p>>
K��t qua� thi C�u no�i th���ng du�ng
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (28) 2004-12-27
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (27) 2004-12-27
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (26) 2004-12-27
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (25) 2004-12-27
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (24) 2004-12-27
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (23) 2004-12-27
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (22) 2004-10-28
• K��t qu�a cu��c thi ki��m tra "c�u no�i th���ng du�ng" (21) 2004-10-28
Xem ti��p>>