Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 ngi sao th thao tr lai u trng sau khi giai ngh-II
   2008-11-26 15:54:07    CRIonline

Roy Jones (Quyn Anh)

Ngay 29 thang 7 nm 2006, Jones lai ng trn sn thi u quyn Anh. Vo si quyn Anh c cng nhn co nng khiu bm sinh nht nay sau 11 thang ri khoi u trng quyn Anh lai ng ln, va gianh thng li trong trn thi u u tin, tr lai u trng vi t th la ngi chin thng. Jones ni ting v ky thut, trong 15 nm k t khi nm 1988 bc vao lang quyn Anh, anh a m ra thi ai thng tri cua minh, anh la vo si quyn Anh u tin tr thanh vua quyn Anh hang trung, hang siu trung, hang nhe va hang nng. Mc du Jones a cao tui, th lc va ky thut u cha c hi phuc nh trc, nhng huyn thoai v anh vn tip tuc thp sang.


1 2 3 4 5