Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 17:34:54    
Trung Qu��c ti�ch c��c th��c hi��n ca�c cam k��t v�� pho�ng ch��ng HIV/AIDS

cri
CRI : Nga�y 1-12 la� Nga�y th�� gi��i pho�ng ch��ng HIV/AIDS th�� 18, chu� ��� cu�a n�m nay la�: Kh��ng ch�� HIV/AIDS, th��c hi��n cam k��t. V��y Trung Qu��c �a� ��a ra nh��ng cam k��t gi� trong vi��c pho�ng ch��ng HIV/AIDS, ti�nh hi�nh th��c hi��n nh��ng cam k��t na�y ra sao? B�� tr���ng Y t�� Trung Qu��c Cao C���ng �a� tra� l��i v�� vi��c na�y trong cu��c ho�p ba�o nga�y 30 ta�i B��c Kinh.

Theo s�� li��u c�ng b�� m��i nh��t, ti�nh ���n cu��i tha�ng 9 n�m nay, Trung Qu��c ba�o ca�o co� khoa�ng 135 nghi�n ng���i nhi��m HIV, t�ng khoa�ng 45 nghi�n ng���i so v��i cu�ng ky� n�m ngoa�i, ti�nh hi�nh phong ch��ng HIV/AIDS v��n r��t gay c��n. Pha�t bi��u trong cu��c ho�p ba�o nga�y 30 cu�a V�n pho�ng ba�o chi� Qu��c vu� vi��n, b�� tr���ng Y t�� Trung Qu��c Cao C���ng n�u ro� c�ng ta�c pho�ng ch��ng HIV/AIDS li�n quan t��i t�� ch��t d�n t��c, pha�t tri��n kinh t��, ��n �i�nh xa� h��i va� s�� h�ng ta�n cu�a ���t n���c. ��� pho�ng ch��ng HIV/AIDS, Chi�nh phu� Trung Qu��c �a� tri�nh tro�ng ��a ra ca�c cam k��t sau ��y:

"Ca�c c��p chi�nh quy��n pha�i tha�nh l��p c� quan la�nh �a�o �i��u ph��i v�� vi��c pho�ng ch��ng HIV/AIDS, hi�nh tha�nh c� ch�� la�m vi��c do chi�nh phu� la�nh �a�o, ca�c ban nga�nh ph��i h��p va� toa�n xa� h��i tham gia; x�y d��ng va� th��c thi chi�nh sa�ch 4 mi��n m��t quan t�m; t�ng c���ng ���u t� cho vi��c pho�ng ch��ng; tri��n khai tuy�n truy��n gia�o du�c r��ng ra�i v�� ki��n th��c pho�ng ch��ng HIV/AIDS; t�ng c���ng gia�m sa�t di�ch b��nh va� a�p du�ng bi��n pha�p can thi��p va� pho�ng ch��ng t��ng h��p. Trung Qu��c y�u c��u ca�c c��p chi�nh quy��n va� ban nga�nh pha�i th��c hi��n ca�c cam k��t �a� ��a ra".

B�� tr���ng Cao C���ng no�i, n��i dung chu� y��u cu�a chi�nh sa�ch 4 mi��n m��t quan t�m la�: cung c��p thu��c kha�ng vi-ru�t mi��n phi� cho nh��ng ng���i b��nh AIDS �� n�ng th�n va� ng���i tha�nh thi� co� hoa�n ca�nh kinh t�� kho� kh�n; t� v��n va� xe�t nghi��m sa�ng lo�c mi��n phi� cho nh��ng ng���i ti�nh nguy��n xe�t nghi��m HIV; cung c��p thu��c mi��n phi� cho nh��ng phu� n�� mang thai bi� l�y nhi��m HIV va� thu��c th�� nghi��m HIV cho tre� s� sinh; nh��ng tre� m�� c�i do cha me� m��c b��nh AIDS ����c mi��n toa�n b�� ho�c phi�; cu�ng nh� ��a nh��ng ng���i b��nh AIDS co� hoa�n ca�nh kho� kh�n va�o trong pha�m vi c��u tr�� cu�a nha� n���c, v.v.

1  2