Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 14:10:32    
Ti�nh hi�nh HIV/AIDS tr�n toa�n c��u v��n r��t gay c��n

cri
CRI : Nga�y 1-12 n�m nay la� Nga�y Th�� gi��i pho�ng ch��ng HIV/AIDS th�� 18. Theo ba�o ca�o v�� ti�nh hi�nh HIV/AIDS c�ng b�� g��n ��y cu�a Ch��ng tri�nh pho�ng ch��ng HIV/AIDS Li�n h��p qu��c va� T�� ch��c Y t�� th�� gi��i, tuy s�� ng���i nhi��m HIV �� ca�c n���c vu�ng Ca-ri-b� va� m��t s�� i�t n���c Ch�u Phi co� ph��n gia�m, nh�ng ti�nh hi�nh chung cu�a di�ch b��nh HIV/AIDS tr�n toa�n c��u v��n r��t gay c��n.

T�� khi pha�t hi��n tr���ng h��p nhi��m HIV/AIDS ���u ti�n tr�n th�� gi��i n�m 1981 ���n nay, c�n b��nh th�� ky� na�y �a� c���p �i 25 tri��u sinh ma�ng tr�n th�� gi��i, tr�� tha�nh di�ch b��nh hi��m co� trong li�ch s�� loa�i ng���i. T�� ���u n�m ���n nay ca� th�� gi��i �a� co� 3,1 tri��u ng���i ch��t vi� b��nh AIDS, trong �o� co� 570 nghi�n tre� em; s�� ng���i nhi��m HIV tr�n th�� gi��i n�m nay l�n t��i 4,9 tri��u, n�ng t��ng s�� ng���i nhi��m HIV tr�n toa�n c��u l�n t��i 40 tri��u 300 nghi�n ng���i, la� m��c cao nh��t t�� tr���c ���n nay.

Khi v��c phi�a nam sa ma�c Xa-ha-ra Ch�u Phi la� "vu�ng tro�ng �i��m" cu�a HIV/AIDS, ca� tha�y co� 25,8 tri��u ng���i nhi��m HIV, t�ng g��n 1 tri��u ng���i trong hai n�m qua. Co� hai ph��n ba s�� ng���i nhi��m HIV va� 65 o/o s�� ng���i m��i l�y nhi��m trong n�m nay la� ���n t�� khu v��c na�y. Ta�i Ch�u A� co� d�n s�� ��ng �u�c, ti�nh hi�nh di�ch b��nh cu�ng co� �a� lan nhanh. Hi��n nay c�� 5 ng���i l�y nhi��m HIV tr�n th�� gi��i thi� co� m��t ng���i sinh s��ng �� Ch�u A�, trong khi �o� 10 n�m tr���c ty� l�� na�y la� 10/1. S�� ng���i m��i l�y nhi��m HIV �� Ch�u A� trong n�m 2005 la� 1,1 tri��u, n�ng t��ng s�� ng���i l�y nhi��m l�n t��i 8,3 tri��u. Chi� ri�ng ��n-��� hi��n co� 5 tri��u 113 nghi�n ng���i nhi��m HIV/AIDS, ���ng ���u Ch�u A� va� ���ng th�� 2 th�� gi��i. S�� ng���i nhi��m HIV �� khu v��c ��ng A� t�ng 20 o/o so v��i hai n�m tr���c. Ngoa�i ra, s�� l�y lan cu�a HIV/AIDS ta�i khu v��c ��ng �u cu�ng khi��n mo�i ng���i lo l��ng, s�� ng���i ch��t vi� c�n b��nh na�y trong n�m nay cu�a khu v��c na�y �a� t�ng g��p ��i so v��i hai n�m tr���c.

1  2