Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-25 15:08:35    
Hu��n luy��n vi�n tr���ng Chu Qua�ng H�� mang la�i bi��n ���i m��i cho ���i tuy��n bo�ng �a� nam Trung Qu��c

cri

Nghe Online

Hu��n luy��n vi�n tr���ng ���i tuy��n bo�ng �a� nam cu�a m��t n���c th���ng la� ng���i r��t ����c quan t�m �� nhi��u n���c tr�n th�� gi��i. Ta�i m��t n���c ��ng d�n nh� Trung Qu��c cu�ng kh�ng ngoa�i l��, mo�i ng���i ���t nhi��u hy vo�ng va�o Hu��n luy��n vi�n tr���ng ��� n�ng cao tri�nh ��� ���i tuy��n bo�ng �a� n���c nha�.

Tha�ng 11 n�m 2004, ���i tuy��n Trung Qu��c ��� m��t t� ca�ch �i d�� gia�i v� �i�ch bo�ng �a� cu�p th�� gi��i ���c n�m 2006, d� lu��n va� ng���i h�m m�� �a� co� nhi��u nghi ng�� va� ph� pha�n ���i v��i ���i tuy��n. Lu�c na�y, c��n co� m��t ng���i ���ng ra c��u va�n danh d�� ���i tuy��n Trung Qu��c, do �o�, �ng Chu Qua�ng H�� ng���i d��n d��t ���i bo�ng �a� Th�m Quy��n �oa�t ch��c v� �i�ch gia�i v� �i�ch bo�ng �a� Trung Qu��c n�m 2004 �a� ����c Li�n �oa�n bo�ng �a� Trung Qu��c b�� nhi��m la�m Hu��n luy��n tr���ng ���i tuy��n bo�ng �a� nam Trung Qu��c, thay Hu��n luy��n vi�n tr���ng ng���i Ha� Lan A-ri Han.

Ngoa�i d��n ���i m��t l��n gia�nh ch��c v� �i�ch gia�i v� �i�ch toa�n qu��c ra, �ng Chu Qua�ng H�� 56 tu��i h��u nh� kh�ng co� tha�nh ti�ch gi� �a�ng ��� khoe khoang, n�n khi �ng la�m Hu��n luy��n vi�n tr���ng ���i tuy��n qu��c gia, h��u nh� kh�ng co� ai ���t hy vo�ng l��n va�o �ng. Trong ti�nh hi�nh na�y �ng v��n �i��m ti�nh no�i, pha�i mang la�i s�� bi��n ���i, hi�nh tha�nh l��i �a� cu�a ���i tuy��n Trung Qu��c.

Tr��n thi ���u chi�nh th��c ���u ti�n sau khi �ng l�n c��m qu�n la� tr��n g��p ���i T�y Ban Nha tr�n s�n kha�ch nga�y 27 tha�ng 3 n�m nay, tuy ���i Trung Qu��c thua v��i ti� s�� 0:3, nh�ng bi��u hi��n cu�a c��u thu� Trung Qu��c tr�n s�n khi��n ng���i ta nhi�n th��y nh��ng d��u hi��u ti�ch c��c. Ba nga�y sau, ���i Trung Qu��c la�i g��p ���i Ai-len tr�n s�n kha�ch, trong ti�nh hi�nh th�� t��n c�ng t��ng ���ng nhau, ���i Trung Qu��c chi� thua v��i ti� s�� 0:1, ba�o chi� Trung Qu��c va� Ai-len ���u �a�nh gia� kha� cao ���i v��i bi��u hi��n cu�a ���i Trung Qu��c. T�� �o�, mo�i ng���i d��n d��n tin t���ng nhi��u h�n va�o Hu��n luy��n vi�n tr���ng Chu Qua�ng H��.

Trong nh��ng l��i ba�n lu��n v�� �ng Chu Qua�ng H��, quan �i��m cu�a anh ���ng L��, pho�ng vi�n chuy�n vi��t ba�i v�� bo�ng �a� Trung Qu��c r��t co� ti�nh �a�i di��n, anh cho r��ng �ng Chu Qua�ng H�� co� m��t s�� t� t���ng va� ca�ch la�m cu�a Hu��n luy��n vi�n ph��ng t�y, �ng co� th�� v��n du�ng kha� tha�nh c�ng quan ni��m bo�ng �a� ti�n ti��n cu�a n���c ngoa�i, anh no�i:

"�ng co� �u th�� b��m sinh c��n cu� ch��t pha�c cu�a ng���i Trung Qu��c, hi��u bi��t ti�nh hi�nh trong n���c Trung Qu��c, ���ng th��i �ng cu�ng co� m��t s�� t� duy quan ni��m c��i m��, co� th�� ti��p nh��n m��t s�� chi��n thu��t bo�ng �a� m��i, hi��u bi��t ti�nh hi�nh t� t���ng cu�a ca�c c��u thu� bo�ng �a�. T�i nghi�, ��y la� �i��u r��t co� l��i ���i v��i s�� pha�t tri��n cu�a ���i bo�ng."

1  2