Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-21 10:24:37    
T��t Ban Kim cu�a D�n T��c Ma�n

cri

Nghe Online

D�n t��c Ma�n la� d�n t��c co� s�� d�n l��n th�� 3 cu�a Trung Qu��c sau d�n t��c Ha�n va� d�n t��c Choang. T��t Ban Kim la� nga�y t��t ���c bi��t cu�a d�n t��c Ma�n.

Ha�ng n�m, c�� ���n trung tu��n tha�ng 11, d�n t��c Ma�n ���u t�� ch��c hoa�t ���ng chu�c m��ng t��t Ban Kim, nga�y t��t ���c bi��t cu�a d�n t��c mi�nh. Tr���c va� sau t��t, d�n t��c Ma�n �� ca�c n�i ���u t�� ch��c ca�c hoa�t ���ng chu�c m��ng nh�: g��p g��, tri��n la�m, bi��u di��n v�n ngh�� v.v. M��y h�m tr���c, ta�i thu� �� B��c Kinh Trung qu��c, m��t s�� ng���i d�n t��c Ma�n th�ng qua ma�ng In-t�-ne�t t�� ch��c m��t cu��c g��p g�� ���c bi��t, m��i ca�c ba�n d�n t��c Ma�n cu�ng nhau chu�c m��ng t��t Ban-kim. Sau ��y m��i ca�c ba�n thi�nh gia� cu�ng Ha�i V�n �i d�� bu��i g��p g�� kha� ���c bi��t na�y.

Cu��c g��p g�� na�y do trang we�b "Ng���i Ma�n Ca�t t���ng" t�� ch��c, th��i gian g��p g�� tr���c t��t m��t nga�y, �i��m g��p ta�i qua�ng tr���ng Thi�n An M�n, trung t�m tha�nh ph�� B��c Kinh. H�m g��p g�� ta�i qua�ng tr���ng Thi�n An M�n v��i do�ng ng���i chen chu�c nh� n�m, m��t s�� ng���i m��c a�o da�i, a�o kho��c cu�t tay �a� thu hu�t s�� chu� y� cu�a mo�i ng���i. Ho� t��c la� nh��ng ng���i Ma�n ���n tham gia bu��i g��p g�� m��ng t��t Kim Ban. A�o da�i, a�o khoa�c cu�t tay ho� m��c la� trang phu�c truy��n th��ng cu�a d�n t��c Ma�n. Bi�nh th���ng, i�t ng���i co�n m��c nh� th��, cho n�n, �a� g�y l�n chu� y� cu�a mo�i ng���i.

T��t Kim Ban la� nga�y t��t ���c �a�o cu�a d�n t��c Ma�n, lai li�ch cu�a no� li�n quan ���n t�n go�i cu�a d�n t��c Ma�n. Thu�c �a�o, m��t trong nh��ng ba�n tham gia bu��i g��p g�� na�y no�i:

"D�n t��c Ma�n la� d�n t��c duy nh��t hi�nh tha�nh b��ng l��nh ha�nh chi�nh. Nga�y 13 tha�ng 10 �m li�ch n�m 1635, vua nha� Thanh lu�c b��y gi�� ban chi��u ���i t�n d�n t��c "N�� Trinh" tha�nh d�n t��c Ma�n Ch�u. B��t ���u t�� �o� co� d�n t��c Ma�n"

T�� �o�, d�n t��c Ma�n l��y nga�y ���i t�n la�m t��t Ban Kim. "Ban Kim" trong ti��ng Ma�n co� nghia� la� "thi�nh v���ng", co� ha�m y� "d�n t��c thi�nh v���ng, nha� n���c ph��n vinh". Hi��n nay ta�i Trung Qu��c, d�n t��c Ma�n co� s�� d�n h�n 10 tri��u, la� d�n t��c v��i s�� d�n l��n th�� 3 cu�a Trung Qu��c sau d�n t��c Ha�n, d�n t��c Choang.

D�n t��c Ma�n �a� t��ng x�y d��ng m��t v��ng tri��u phong ki��n cu��i cu�ng trong li�ch s�� Trung Qu��c, �o� la� nha� Thanh. Trong h�n 200 n�m th��ng tri� Trung Qu��c, d�n t��c Ma�n �a� co� nhi��u sa�ng ta�o ���c �a�o trong ca�c m��t ki��n tru�c, v�n ho�c, h��i hoa�, trang phu�c, ng�n ng�� v.v, �a� ��� la�i di sa�n v�n hoa� phong phu� cho th�� h�� sau. Nh��ng ng���i ���n tham gia bu��i g��p g�� ���u la� nh��ng thanh ni�n y�u thi�ch v�n hoa� Ma�n, ho� �a� quy��t �i�nh chu� ��� g��p g�� l��n na�y la� ba�o v�� va� pha�t tri��n v�n hoa� d�n t��c Ma�n. L�u Phi, gia�m ���c trang we�b, cu�ng la� ng���i pha�t ���ng bu��i g��p g�� no�i v�� v�n hoa� d�n t��c Ma�n:

1  2