Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2007-11-26 11:29:44    
test

cri

 
Qu�i vi� va� ca�c ba�n thi�nh gia� th�n m��n, Th�� v��n h��i �-lim-pi�ch mu�a he� l��n th�� 29 se� di��n ra ta�i B��c Kinh Trung Qu��c tha�ng 8 n�m 2008. ��� giu�p ��ng �a�o ca�c ba�n kha�n thi�nh gia� co� di�p ti�m hi��u va� tham gia Th�� v��n h��i �-lim-p�i�ch B��c Kinh, ch��ng tri�nh pha�t thanh v� tuy��n va� tr��c tuy��n cu�a Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c se� kh��i ���ng "Cu��c thi toa�n c��u ti�m hi��u Th�� v��n h��i �-lim-pi�ch B��c Kinh�He�n g��p n�m 2008", chu�ng t�i se� l��n l���t gi��i thi��u v��i quy� vi� b��n ba�i v�� cu��c thi na�y trong ca�c ti��t mu�c sau ph��n th��i s�� t�� nga�y 19 ���n nga�y 22 tha�ng 11, sau �o� m��i tha�ng se� pha�t la�i m��t l��n cho ���n k��t thu�c va�o nga�y 1 tha�ng 5 n�m 2008, m��i ca�c ba�n chu� y� �o�n nghe.
Ca�c ba�n co� th�� tham gia cu��c thi th�ng qua tra� l��i tr��c tuy��n tr�n trang web cu�a �a�i chu�ng t�i ho��c g��i ba�i thi cho chu�ng t�i. Cu��c thi g��m gia�i ���c bi��t va� m��t s�� gia�i nh��t, nhi�, va� ba. Nh��ng ba�n gia�nh gia�i ���c bi��t se� ����c m��i ���n Trung Qu��c tham quan du li�ch, th�m ca�c s�n v��n ���ng va� nha� thi ���u �-lim-pi�ch, giao l�u tr��c ti��p v��i ca�c v��n ���ng vi�n n��i ti��ng cu�a Trung Qu��c v.v. Nh��ng ba�n �oa�t gia�i nh��t, nhi� va� ba se� nh��n ����c m��t ph��n qua� l�u ni��m cu�a �a�i chu�ng t�i. Hoan ngh�nh qu�i vi� va� ca�c ba�n n� n��c tham gia va� chu�c ca�c ba�n gia�nh ����c tha�nh ti�ch t��t trong cu��c thi.
????????????????????????????????????????????????????????