Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 20:15:37    
B�� phim C�-c�-xy-li Trung Qu��c ����c t��ng th���ng ta�i li�n hoan phim m�i tr���ng qu��c t�� Pha�p

cri

 

Theo tin �a�i chu�ng t�i: Nga�y 29 tha�ng 11, B�� phim truy��n C�-c�-xy-li cu�a �a�o di��n Trung Qu��c Lu�c Xuy�n ����c t��ng th���ng ta�i li�n hoan phim m�i tr���ng qu��c t�� Pha�p. B�� phim na�y �a� k�� chuy��n cu��c �o� s��c s��ng ch��t gi��a bo�n s�n b��n tr��m Linh d��ng T�y Ta�ng va� nh��ng ng���i ba�o v�� chu�ng tr�n cao nguy�n Thanh Ta�ng Trung Qu��c xa�y ra va�o gi��a th��p ni�n 90 th�� ky� tr���c.

Li�n hoan phim m�i tr���ng qu��c t�� l��n na�y khai ma�c ta�i Pa-ri Pha�p t�� nga�y 23 ���n 29 tha�ng 11. Tham d�� co� h�n 50 b�� phim v��i chu� ��� m�i tr���ng sinh tha�i va� ch��t l���ng cu��c s��ng ���n t�� ca�c n���c My�, Trung Qu��c, Nh��t cu�ng ca�c n���c Ch�u �u .