Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 20:15:52    
Th�� tr���ng Ngoa�i giao Trung Qu��c n�u kha�ng nghi� v��i Ma-lai-xi-a v�� vu� c�ng d�n Trung Qu��c bi� la�m nhu�c

cri
Theo tin �a�i chu�ng t�i: Nga�y 30 tha�ng 11, ta�i B��c Kinh, Th�� tr���ng Ngoa�i giao Trung Qu��c Vu� �a�i Vi� he�n g��p �a�i s�� Ma-lai-xi-a ta�i Trung Qu��c N�-ru-da-man, n�u ra kha�ng nghi� nghi�m chi�nh v�� vu� c�ng d�n Trung Qu��c bi� la�m nhu�c, bi� ph��ng ha�i li�n tu�c xa�y ra ta�i Ma-lai-xi-a.

Th�� tr���ng Vu� �a�i Vi� no�i, chi�nh phu� Trung Qu��c r��t coi tro�ng vi��c gi�� gi�n danh d�� va� an toa�n nh�n th�n cu�a c�ng d�n Trung Qu��c, r��t quan t�m vi��c c�ng d�n Trung Qu��c li�n tu�c bi� ph��ng ha�i ta�i Ma-lai-xi-a, y�u c��u Ma-lai-xi-a mau cho�ng �i��u tra x�� ly� vu� a�n li�n quan v��i tha�i ��� chi�u tra�ch nhi��m, ���ng th��i a�p du�ng bi��n pha�p thi��t th��c h��u hi��u, tra�nh la�i xa�y ra s�� ki��n t��ng t��.

�a�i s�� N�-ru-da-man no�i, chi�nh phu� cu�ng nh�n si� ca�c gi��i Ma-lai-xi-a ���u ca�m th��y kinh nga�c v�� s�� ki��n nghi�m tro�ng k�� tr�n, Thu� t���ng Ba-�a-uy �a� co� chi� thi� ro� ra�ng v�� x�� ly� vu� a�n, chi�nh phu� Ma-lai-xi-a se� nghi�m tu�c �i��u tra x�� ly� vu� na�y .