Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:09:26    
TQ c��u tr�� cho ha�ng nghi�n tre� m�� c�i b�� me� bi� b��nh E�t �� ti�nh V�n Nam

Xin Hua

 

Theo tin T�n hoa xa� , ti�nh V�n Nam �� mi��n T�y Nam TQ �a� a�p du�ng nhi��u bi��n pha�p nh��m c��u tr�� ca�c tre� m�� c�i b�� me� bi� b��nh E�t , ti�nh ���n nay , ti�nh V�n Nam �a� th��c hi��n vi��c c��u tr�� ���i s��ng cho h�n 1000 tre� m�� c�i nh� v��y .

S�� d�n chi�nh ti�nh V�n Nam cho bi��t , hi��n nay , ti�nh V�n Nam �a� thi��t l��p 10 trung t�m c��u tr�� tre� m�� c�i b�� me� bi� b��nh E�t va� 10 tr���ng trung ti��u hoc� da�nh ri�ng cho tre� m�� c�i , vi� v��y ca�c em m�� c�i �a� nh��n ����c s�� c��u tr�� t�� nhi��u k�nh , trong �o� co� h�n 260 tre� m�� c�i �a� ����c c��p sa�ch va�o tr���ng m��t ca�ch mi��n phi� .

 

Ngoa�i ra , ti�nhV�n Nam co�n ��a ca�c tre� m�� c�i no�i tr�n va�o danh sa�ch �a�m ba�o m��c s��ng t��i thi��u ho��c ���i t���ng c��u tr�� �� n�ng th�n , ���ng th��i ti��n ha�nh gia�m sa�t , qua�n ly� va� chi� �a�o vi��c nu�i d���ng , c��u tr�� va� s��p x��p ���i s��ng ���i v��i ca�c gia �i�nh nh��n nu�i tre� m�� c�i .