Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:10:05    
TQ se� d��c s��c ki��m soa�t n���c bi� � nhi��m tr�n s�ng Tu�ng Hoa kh�ng cho cha�y sang �i�a ph��n Nga

Xin Hua
Theo tin T�n hoa xa� , nga�y 30 ta�i B��c Kinh , t��ng cu�c tr���ng t��ng cu�c ba�o v�� m�i tr���ng TQ Gia�i Ch��n Hoa no�i , TQ se� c�� g��ng ki��m soa�t n���c bi� � nhi��m tr�n s�ng Tu�ng Hoa trong �i�a ph��n TQ , t��n h��t kha� n�ng nh��m gia�m thi��u s�� t��n th��t va� a�nh h���ng do s�� c�� � nhi��m na�y xu��ng t��i m��c th��p nh��t .

�ng no�i , s�� c�� �n nhi��m n���c tr�n s�ng Tu�ng Hoa li�n quan t��i an toa�n n���c cu�a nh�n d�n hai n���c Trung Nga , v��i tinh th��n tra�ch nhi��m ���i v��i nh�n d�n , ���i v��i n���c la�ng gi��ng va� m�i tr���ng sinh tha�i , TQ se� c�� g��ng la�m t��t c�ng ta�c theo do�i , ki��m soa�t , �a�nh gia� va� phu�c h��i sinh tha�i .

Nga�y 29 , T��ng cu�c ba�o v�� m�i tr���ng Nha� n���c TQ �a� th�ng ba�o ti�nh hi�nh � nhi��m n���c s�ng Tu�ng Hoa v��i �a�i s�� qua�n Nga ta�i TQ .

Ngu��n tin kha�c cho bi��t , tha�nh ph�� Ca�p Nhi� T�n �� mi��n ��ng B��c TQ v��n chi�u s�� a�nh h���ng kha� l��n b��i s�� c�� � nhi��m cu�a s�ng Tu�ng Hoa , hi��n nay �a� c� ba�n kh�i phu�c vi��c c��p n���c , ch��t l���ng n���c lu�n �a�t ti�u chu��n n���c sa�ch theo quy �i�nh cu�a Nha� n���c .