Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:11:12    
Thu� t���ng �n Gia Ba�o g��i �i��n chu�c m��ng cu��c mi�t tinh ky� ni��m "Nga�y qu��c t�� to� ti�nh �oa�n k��t v��i nh�n d�n Pa-le-xtin "

cri
Theo tin T�n hoa xa� , nga�y 29 , thu� t���ng TQ �n Gia Ba�o �a� g��i �i��n chu�c m��ng cu��c mi�t tinh "Nga�y qu��c t�� to� ti�nh �oa�n k��t v��i nh�n d�n Pa-le-xtin " t�� ch��c ta�i tru� s�� Li�n h��p qu��c �� Niu-oo�c cu�ng nga�y .

Trong b��c �i��n , thu� t���ng �n Gia Ba�o ba�y to� , c��t lo�i cu�a v��n ��� Trung ��ng la� v��n ��� Pa-le-xtin . Bi��n pha�p gia�i quy��t v��n ��� na�y la� ti��n ha�nh �a�m pha�n chi�nh tri� l��y nghi� quy��t h��u quan cu�a Li�n h��p qu��c va� nguy�n t��c "���i ���t �ai l��y ho�a bi�nh " la�m c� s�� , thi��t l��p n���c Pa-le-xtin ���c l��p theo "l�� tri�nh " . Thu� t���ng mong hai b�n Pa-le-xtin va� I-xra-en ha�y n��m b��t th��i c� , ga�t bo� qu��y nhi��u ,ph��i h��p v��i s�� n�� l��c xu�c ti��n ho�a bi�nh cu�a c�ng ���ng qu��c t�� , cu�ng thu�c ���y ti��n tri�nh ho�a bi�nh pha�t tri��n l�n phi�a tr���c .

Thu� t���ng �n Gia Ba�o co�n n�u ro� , vi��c gia�i quy��t v��n ��� Pa-le-xtin c��n co� y� nguy��n va� du�ng khi� chi�nh tri� cu�a hai b�n ���ng s�� , cu�ng kh�ng th�� ta�ch r��i v��i s�� u�ng h�� va� giu�p ��� l�u da�i va� c�ng minh cu�a c��ng ���ng qu��c t�� , Li�n h��p qu��c co� tra�ch nhi��m v�� m��t na�y . Thu� t���ng no�i , TQ nguy��n cu�ng v��i c��ng ���ng qu��c t�� , ti��p tu�c c�� g��ng b��n bi� nh��m xu�c ti��n vi��c s��m th��c hi��n ho�a bi�nh va� ��n �i�nh ta�i khu v��c Trung ��ng .