Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:08:35    
C��u chu� ti�ch C�ng �a�ng I-xra-en P�-re�t se� ru�t ra kho�i C�ng �a�ng u�ng h�� �ng Sa-r�n

cri
Theo tin �a�i chu�ng t�i , nga�y 29 , m��t quan ch��c c��p cao cu�a thu� t���ng I-xra-en Sa-r�n no�i , c��u pho� thu� t���ng va� c��u chu� ti�ch C�ng �a�ng I-xra-en P�-re�t �a� quy��t �i�nh ru�t ra kho�i C�ng �a�ng , u�ng h�� �ng Sa-r�n tham gia cu��c tranh c�� thu� t���ng I-xra-en kho�a m��i .

C� quan truy��n th�ng I-xra-en s�� ra nga�y 29 ��a tin , �ng P�-re�t se� tuy�n b�� quy��t �i�nh na�y va�o nga�y 30 , song �ng �a� ba�y to� se� kh�ng tham gia "�a�ng ti��n l�n" m��i cu�a �ng Sa-r�n .

La� nh�n si� ky� c��u tr�n chi�nh tr���ng I-xra-en , �ng P�-re�t la� ���i t���ng tranh thu� chu� y��u tr���c khi tri��n khai tranh c�� gi��a C�ng �a�ng va� �a�ng ti��n l�n I-xra-en .